Đề Xuất 12/2022 # Lập Trình Trực Quan / 2023 # Top 17 Like | Jetstartakeontheworld.com

Đề Xuất 12/2022 # Lập Trình Trực Quan / 2023 # Top 17 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Lập Trình Trực Quan / 2023 mới nhất trên website Jetstartakeontheworld.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

*** Link down Visual Studio 10 :  *** Playlist các code được chạy trực tiếp , trên Youtube : http://www.youtube.com/playlist?list=PLq48n34Pu2CEg-Lsz8ApXwqWbs2a9gOYa

In 100 quyển , tổng hơn 150 trang. Code full đáp án , trình bày đẹp mắt. Nộp lưu trữ và bảo quản tại trường. Khoa Công Nghệ Thông Tin Tác giả : Nguyễn Thanh Tâm Link download file PDF code C# Tập 1 :

*** File PDF toàn bộ dữ liệu được đóng sách đáp án, bán tại trường Cao Đẳng Nghề chúng tôi 100 quyển , tổng hơn 150 trang. Code full đáp án , trình bày đẹp mắt.Nộp lưu trữ và bảo quản tại trường. Khoa Công Nghệ Thông TinTác giả : Nguyễn Thanh TâmLink download file PDF code C# Tập 1 : Giáo Trình Lập Trình Ứng Dụng ( yêu cầu là thành viên )

============================================

*** Lập Trình Trực Quan [ C # Windows Form ] :

http://www.c10mt.com/2012/09/lap-trinh-truc-quan-c-windows-forms.html

***

Lập Trình Mạng [ C # , Socket , TCP-UDP , Console] :

http://www.c10mt.com/2012/12/lap-trinh-mang.html

***

Hệ Phân Tán [ C # Webservice Application ] :

http://www.c10mt.com/2012/12/he-phan-tan.html

***

Lập Trình Căn Bản 3 [ C++ ] :

http://www.c10mt.com/2012/08/LapTrinhCanBan3.html

***

Tin Học Đại Cương [ Pascal ] :

http://www.c10mt.com/2012/08/TinHocDaiCuong.html

***

Kiến Trúc Máy Tính [ Assembly ] :

http://www.c10mt.com/2012/08/KienTrucMayTinh.html

***

Lập Trình JAVA :

http://www.c10mt.com/2012/08/lap-trinh-java-can-ban-full-ap-bai-tap.html

***

HTML và SCRIPT :

http://www.c10mt.com/2012/08/htmlscript.html

============================================

========================================================================================

***

Bài 1:

Tạo khung đăng nhập hệ thống với các yêu cầu sau :

*** 

Bài 2 :

Tạo khung thông tin. Trong đó , nhập Họ và Tên , Ngày Tháng Năm Sinh , Sở Thích. Nhấn nút Xem để hiện thông tin vừa nhập xuống khung kết quả

*** 

Bài 3 :

Tạo khung Liên Kết Website. Mà trong đó , khi bạn chọn website và nhấn OK thì hiện bên khung kết quả. Nhấn nút Reset thì xóa khung kết quả.

*** 

Bài 4 :

 thì các phần tử bên đó tự động hiện trong khung kết quả. Nhấn nút Reset tự động xóa khung kết quả.

*** 

Bài 5 :

Giải Phương Trình Bậc 1 và Giải Phương Trình Bậc 2. Mà trong đó : – Khi chọn radio Giải PTBac1 thì khung nhập c bị mờ đi – Khi chọn radio Giải PTBac2 thì hiện đầy đủ khung nhập

*** 

Bài 6 :

Giải Phương Trình Bậc 1 và Giải Phương Trình Bậc 2. Mà trong đó : – Kết hợp 2 Class tên là PTBac1 và PTBac2 trong cùng 1 form – Khi chọn radio Giải PTBac1 thì khung nhập c bị mờ đi – Khi chọn radio Giải PTBac2 thì hiện đầy đủ khung nhập

*** 

Bài 7 :

Tính Ước Số Chung Lớn Nhất và Bội Số Chung Nhỏ Nhất *** 

Bài 8 :

Hãy nhập vào hai số nguyên a và b. Tính – Tổng , Hiệu , Tích , Thương của hai số vừa nhập. – Xử lý nút Thoát trong chương trình

*** 

Bài 9 :

Hãy nhập vào một dãy số nguyên bất kỳ. Với yêu cầu – Xuất các số vừa nhập ra màn hình – Tính tổng các số vừa nhập – Tính tổng số chẵn và tổng số lẻ – Không được dùng mảng.

*** 

Bài 10 :

Hãy nhập vào một dãy số nguyên bất kỳ. Với yêu cầu – Xuất các số vừa nhập ra màn hình – Tính tổng các số vừa nhập – Tính tổng số chẵn và tổng số lẻ – Dùng Class để tạo ra hàm nhập dãy số

*** 

Bài 11 :

Hãy nhập vào n bất kỳ. Với yêu cầu sau : – Kiểm tra xem n có phải là số nguyên tố hay không ? – Tìm các số nguyên tố nhỏ hơn n

*** 

Bài 12 :

Hãy nhập vào hai phân số bất kỳ. Với yêu cầu sau : – Tính Tổng , Hiệu , Tích , Thương của hai phân số đó

*** 

Bài 13 :

Hãy viết Chương Trình dành cho Máy Tính Bỏ Túi đơn giản với các phép toán Cộng, Trừ, Nhân, Chia, Xóa

*** 

Bài 14 :

Hãy viết Chương Trình tính Chu Vi và Diện Tích – Hình vuông , hình tròn , hình chữ nhật , hình tam giác – Kiểm tra xem các cạnh của tam giác nhập vào tạo thành tam giác gì ?

*** 

Bài 15 :

Hãy viết Chương Trình nhập chuỗi bất kỳ – Nhấn chọn radio chữ Hoa hay Chữ Thường thì đoạn chữ sẽ đổi theo – Cắt bỏ khoảng trắng dư giữa đoạn chuỗi.

*** 

Bài 16 :

Hãy viết Chương Trình nhập và xuất mảng một chiều. Với yêu cầu : – Sắp xếp mảng Tăng và Giảm – Tìm kiếm giá trị và vị trí phần tử bất kỳ trong mảng – Xóa giá trị và vị trí phần tử bất kỳ trong mảng – Thêm giá trị với vị trí được chỉ định trong mảng – Tính tổng mảng , tổng chẵn và tổng lẻ của mảng. – Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất có trong mảng – Thay thế giá trị và vị trí với số thay thế bất kỳ trong mảng. – Bắt lỗi một vài trường hợp ( theo ý thích, không bắt buộc )

*** 

Bài 17 :

Viết chương trình nhập Họ và Tên. Với yêu cầu : – Trong form thứ hai có tìm kiếm ký tự và vị trí của nó.

*** 

Bài 18 :

Viết chương trình , với yêu cầu sau : – Sử dụng MenuStrip, WebBrowser , Shockware Flash Object – Khi nhấp vào menu File , chọn Close thì thoát chương trình. – Khi nhấp Site , chọn site nào thì hiện site đó trong chương trình. – Khi nhấp vào Video thì có hai lựa chọn , một là thường , hai là chuẩn HD – Khi nhấp vào Game Online thì có thể chơi bất kỳ game online nào ( ví dụ cơ bản là Game Chân Long Giáng Thế )

*** 

Bài 19 :

Viết chương trình , với yêu cầu sau : – Tìm số lớn nhất trong 3 số bất kỳ nhập từ bàn phím.

*** 

Bài 20 :

Viết chương trình , với yêu cầu sau : – Nhập vào một tháng của một năm bất kỳ. – Hãy cho biết trong tháng đó có bao nhiêu ngày.

*** 

Bài 21 :

Viết chương trình , với yêu cầu sau : – Nhập vào họ và tên sinh viên – Nhập vào điểm trung bình các môn sau :

ISA , Quản Trị Mạng 2, SQL , C# , An Toàn Mạng, – Tính trung bình cộng , và xuất ra xếp loại : Xuất Sắc , Giỏi , Khá , Trung Bình và Yếu

*** 

Bài 22 :

Viết chương trình Tính Tăng – Chẵn Lẻ – Xóa, với ListBox yêu cầu sau : – Nhập vào số nguyên n ( giống nhập mảng , nhưng không phải mảng ) – Nhấn nút Reset hoàn trả về ban đầu, lúc chưa nhập gì. – Nhấn nút Thoát sẽ hỏi bạn có muốn thoát hay không ?

*** 

Bài 23 :

Viết chương trình Chọn Môn Thể Thao , với yêu cầu sau : – Chọn họ tên với ComboBox – Thời gian và ngày tháng năm lấy hiện tại – Có 4 nút Button :

<       bỏ chọn từng thành phần

<<     bỏ chọn tất cả – Nhấn nút Nhập để xuất kết quả vào khung TextBox . – Nhấn nút Reset hoàn trả về ban đầu, lúc chưa nhập gì.

*** 

Bài 24 :

Viết chương trình Dịch Vụ Khám Bệnh , với yêu cầu sau : – Nhập họ tên, ngày tháng năm sinh với TextBox – Nhấn nút Chọn để xuất kết quả vào khung TextBox . – Nhấn nút Reset hoàn trả về ban đầu, lúc chưa nhập gì.

*** 

Bài 25 :

Viết chương trình Đọc số thành Chữ, với yêu cầu sau : – Nhập vào một số nguyên dương bất kỳ từ 1 đến 999 – Đọc số vừa nhập vào thành chữ số Ví dụ : Nhập 11 sẽ được đọc thành Mười Một

*** 

Bài 26 :

Viết chương trình Đọc số thành Chữ, với yêu cầu sau : – Nhập vào một số nguyên dương bất kỳ từ 1 đến 9 – Đọc số vừa nhập vào thành chữ số Ví dụ : Nhập 1 sẽ được đọc thành Một

*** 

Bài 27 :

Viết chương trình Đổi Số Nhị Phân, với yêu cầu sau : – Nhập vào một số nguyên dương bất kỳ. – Đổi số mới nhập vào , thành số nhị phân Ví dụ : Nhập 9 sẽ được đổi thành 1001

*** 

Bài 28 :

Viết chương trình Tính Số Chia Hết, với yêu cầu sau : – Nhập vào một số nguyên N bất kỳ. – Tính các số bé hơn hoặc bằng N chia hết cho A và B

*** 

Bài 29 :

Viết chương trình Đổi Màu Nền Chữ, với yêu cầu sau : – Nhập vào một chuỗi bất kỳ. – Chọn Màu gồm có : Tự động chọn màu , Đỏ , Xanh Lá , Xanh Dương – Chọn Kiểu gồm có : Đậm , Nghiêng , Gạch dưới , Đậm Nghiêng

*** 

Bài 30 :

Viết chương trình Tìm Ước Số và Số Nguyên Tố, với yêu cầu sau : – Nhập số n bất kỳ từ textbox – Tìm ước số của số n bất kỳ trong ComboBox – Tìm số lượng của ước số chẵn , lẻ và số nguyên tố trong listbox – Báo MessageBox những số nào là số nguyên tố – Tính tổng các số chẵn , lẻ , tổng số nhập , số nguyên tố trong listbox

*** 

Bài 31 :

Viết chương trình tính Điểm Trung Bình Cộng, với yêu cầu sau : – Nhập một dãy số tương đương với điểm của sinh viên vào textbox1 – Tính ra điểm trung bình cộng , và xuất ra textbox2

*** 

Bài 32 :

Viết chương trình tính Điểm Trung Bình Cộng, với yêu cầu sau : – Nhập một dãy số tương đương với điểm của sinh viên vào listbox – Tính ra điểm trung bình cộng , và xuất ra textbox2 – Sửa điểm tại vị trí đang chọn

*** 

Bài 33 :

Viết chương trình Thao Tác Trên Chuỗi với yêu cầu (có dùng Class) : – Nhập chuỗi bất kỳ và xuất ra chuỗi vừa nhập có xử lý khoảng trắng – In Lời Giới Thiệu là : ” Chương trình xử lý Chuỗi “ – Lấy Họ Lót riêng và Tên riêng và xuất ra khung kết quả – Đếm số từ xuất hiện của chuỗi vừa nhập – In Hoa Đầu Từ mỗi từ

*** 

Bài 34 :

Viết chương trình Xử Lý Hai Chuỗi với yêu cầu : – Nhấp vào button So Sánh 2 Chuỗi ( S1 ) : thì so sánh hai chuỗi S1 và S2 , có phân biệt chữ Hoa và chữ Thường, xuất ra khung KQ – Nhấp vào button So Sánh 2 Chuỗi ( S2 ) : thì so sánh hai chuỗi S1 và S2 , không phân biệt chữ Hoa và chữ Thường, xuất ra khung KQ – Nhấp vào button Nối Hai Chuỗi : thì nối hai chuỗi S1 và S2 , xuất ra khung KQ – Nhấp vào button Chèn S2 vào S1 : thì chèn chuỗi S2 vào sau từ đầu tiên của chuỗi S1 và chèn chuỗi S2 vào trước từ sau cùng của chuỗi S1 , xuất ra khung KQ – Nhấp vào button Vị Trí xuất hiện S2 trong S1 : thì cho biết vị trí xuất hiện của chuỗi S2 trong chuỗi S1. Nếu có S2 trong S1 thì thay thế S2 (trong S1) bằng chuỗi ” Chỗ Này ” , xuất ra khung KQ – Nhấp vào button Vị Trí xuất hiện chúng tôi : thì cho biết vị trí xuất hiện của chuỗi chúng tôi trong labelTieuDe. Nếu có thì xóa chuỗi đó ra khỏi labelTieuDe, xuất ra khung KQ – Nhấp vào button Xóa thì xóa trống, đồng thời đưa con trỏ về Chuỗi S1 – Nhấp vào button Thoát thì dừng chương trình.

*** 

Bài 35 :

Viết chương trình Nhập Thông Tin Khách Hàng Du Lịch – Khi chọn Địa Điểm Đi và Địa Điểm Đến thì sẽ hiện lên khung RichTexbox – Khi chọn Ngày Đi và Ngày Về sẽ tính Tổng Số Ngày Đã Đi

*** 

Bài 36 :

Viết chương trình Tính Tiền Điện trong đó : – Số kw trong định mức là 50 thì giá sẽ là 500đ / 1kw – Nếu số kw tiêu thụ vượt mức 50 thì giá sẽ là 1000đ / 1kw

*** 

Bài 37 :

Viết chương trình Tính Tiền Nước trong đó : – Nếu số nhân khẩu nhỏ hơn 4 thì mặc định số trong định mức là 12 – Trong định mức thì tính giá là 4000đ / 1 mét khối – Vượt định mức thì tính giá là 8000đ / 1 mét khối

*** 

Clip Hướng dẫn Kết Nối Dữ Liệu :

Viết chương trình kết nối dữ liệu từ file SQL Quản Lý Sinh Viên vào trong Visual Studio với C# *** Link download mediafire chuẩn HD :  *** Link video xem online : 

*** 

Bài 38 :

Viết chương trình Quản Lý Sinh Viên bằng C# với database SQL trong đó : – Load dữ liệu từ file SQL vào Visual Studio – Sử dụng được các nút Thêm, Xóa, Sửa, Lưu, Hủy, Thoát – Có sử dụng Class để kết nối dữ liệu

*** 

Bài 39 :

Viết chương trình Thống Kê Sinh Viên theo Môn Học bằng C# với database SQL trong đó : – Load dữ liệu từ file SQL vào Visual Studio – Có sử dụng Class để kết nối dữ liệu

*** 

Bài 40 :

Viết chương trình Thống Kê Sinh Viên theo Khoa bằng C# với database SQL trong đó : – Load dữ liệu từ file SQL vào Visual Studio – Có sử dụng Class để kết nối dữ liệu *** 

Bài 41 :

Viết chương trình Tìm Kiếm Thông Tin Sinh Viên bằng C# với database SQL trong đó : – Load dữ liệu từ file SQL vào Visual Studio – Có sử dụng Class để kết nối dữ liệu *** 

Bài 42 :

Viết chương trình Tìm Kiếm Kết Quả Sinh Viên bằng C# với database SQL trong đó : – Load dữ liệu từ file SQL vào Visual Studio – Tính Điểm Trung Bình của sinh viên đó theo môn học – Có sử dụng Class để kết nối dữ liệu

*** 

Bài 43 :

Viết chương trình Quản Lý Khoa bằng C# với database SQL trong đó : – Load dữ liệu từ file SQL vào Visual Studio – Tính Tổng các Khoa. – Có sử dụng Class để kết nối dữ liệu – Sử dụng nút Thêm , Lưu , Xóa , Sửa , Hủy , Thoát *** 

Bài 44 :

Viết chương trình Quản Lý Điểm của Sinh Viên bằng C# với database SQL trong đó : – Load dữ liệu từ file SQL vào Visual Studio – Có sử dụng Class để kết nối dữ liệu – Sử dụng nút Thêm , Lưu , Xóa , Sửa , Hủy , Thoát – Tính tổng số lần thi của sinh viên Chú ý : – Có sử dụng việc bắt lỗi. —- Khi nhập Mã SV vào dữ liệu quá 2 lần sẽ không được lưu. —- Khi nhập trong số lần thi của lần 1 và lần 2 là số khác sẽ báo lỗi không cho lưu.

*** 

Bài 45 :

Viết chương trình Quản Lý Sinh Viên bằng C# với database SQL trong đó : – Load dữ liệu từ file SQL vào Visual Studio – Có sử dụng Class để Kết Nối Dữ Liệu – Sử dụng được các Form —- Quản Lý Sinh Viên —- Quản Lý Khoa —- Quản Lý Điểm —- Thống Kê Theo Khoa —- Thống Kê Theo Môn Học —- Tìm Kiếm Kết Quả Sinh Viên —- Tìm Kiếm Thông Tin Sinh Viên Chú ý : – Có sử dụng việc bắt lỗi. === Phần này Tâm Gà đã giải và chia ra thành từng phần nhỏ.

*** 

Bài 46 : Quản Lý Thông Tin Sinh Viên – Cách 2

Viết chương trình Quản Lý Sinh Viên bằng C# với database SQL trong đó : – Load dữ liệu từ file SQL vào Visual Studio – Sử dụng được các nút Thêm, Xóa, Sửa, Lưu, Hủy, Thoát Chú ý : – Có sử dụng việc bắt lỗi. – Không dùng Class để Kết Nối Dữ Liệu mà chạy trực tiếp câu lệnh SQL trên Form – Dữ liệu SQL Server Quản Lý Sinh Viên sử dụng của cô Thà thay cho dữ liệu của cô Oanh

*** 

Bài 47 : 

Viết chương trình Nghe Nhạc Đơn Giản trong đó : – Tạo button Open File để mở ra hộp thoại cho người dùng chọn đến file nhạc cần mở. Sau khi chọn file nhạc thì sẽ tự động phát nhạc ngay. – Tạo menustrip gồm có các nút Play, Pause , Stop , Thoát. – Khi nhấn nút Thoát sẽ hỏi bạn có muốn Thoát hay không ? Chọn Yes để thoát hay chọn No để chạy tiếp chương trình

*** 

Bài 48 : 

Viết chương trình Tính Hóa Đơn cho Phòng Khám Răng trong đó : – Khi chọn dịch vụ và điền thông tin khách hàng xong, nhấp chuột và nút tính tiền sẽ xuất thông báo tổng tiền mà khách phải trả.

*** 

Bài 49 : 

Hãy viết Chương Trình nhập và xuất mảng một chiều. Với yêu cầu : – Nhập từng phần tử mảng bất kỳ. – Sắp xếp mảng Tăng và Giảm – In và xóa Mảng – Bắt lỗi một vài trường hợp ( theo ý thích, không bắt buộc )

*** 

Bài 50 : 

Hãy viết Chương Trình nhập và xuất mảng một chiều. Với yêu cầu : – Xuất mảng bất kỳ, giới hạn bởi số phần tử mảng. – Tính Tổng mảng , tổng chẳn , tổng lẻ – Tìm kiếm giá trị , tìm max , tìm min – Thay thế phần tử bằng giá trị theo ý thích – Đếm số chẵn , đếm số lẻ – Xóa giá trị – Tìm số nguyên tố , đếm có bao nhiêu số nguyên tố – Đảo mảng – Bắt lỗi một vài trường hợp ( theo ý thích, không bắt buộc )

*** 

Bài 51 : 

Hãy viết Chương Trình Tính N dùng với Vòng Lặp For . Với yêu cầu : – Tính 1+2+…+(n-1)+n – Tính 1*2+2*3+…+n*(n+1) – Tính 1*2+2*3+…+n*(n+1)/ 1+2+…+(n-1)+n – Tính 1*2+2*3+…+n*(n+1)^2/ 1+2+…+(n-1)+n – Kiểm tra Số nguyên tố

*** 

Bài 52 : 

Hãy viết chương trình ChàoTheo Giờ . Với yêu cầu : – Nhập vào tên . Xuất kết quả ra form khác – Xuất ra đồng hồ điện tử trên form 1 – Xuất ra định dạng ngày giờ của hệ thống – Xuất ra định dạng ngày tháng năm của hệ thống – Xuất ra Chào buổi sáng, hay chiều ,tối ứng với thời gian của hệ thống

*** 

Bài 53 : 

Hãy viết chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật . Với yêu cầu : – Nhập vào tên bất kỳ và ngày tháng năm sinh. – Xuất ra tên vừa nhập và tính số tuổi hiện tại.

*** 

Bài 54 : 

Hãy viết chương trình dùng Progress Bar và Timer . Với yêu cầu : – Nhập vào số thời gian bất kỳ. – Dựa theo số n vừa nhập , Progress Bar sẽ chạy tăng và giảm – Kèm theo đó , dùng Label để đếm tăng và giảm số n. – Có button Bắt đầu , Ngừng và Thoát

*** 

Bài 55 : 

Hãy viết chương trình tìm Ước Số Chung Lớn Nhất và Bội Số Chung Nhỏ Nhất.  Với yêu cầu : – Dùng thuật toán Euclid. – Có button Tiếp Tục , Thoát và Thực Hiện

*** 

Bài 56 : 

Hãy viết chương trình Đăng Nhập Sai 3 Lần . Với yêu cầu : – Gồm có 3 Form : Form chính , Form Thành Công , Form Thất Bại – Nếu đăng nhập đúng với user và pass thì chuyển sang Form Thành Công – Ngược lại thì báo khóa tài khoản và chờ sau khoảng thời gian 100 giây – Lưu tài khoản và mật khẩu xuống máy tính dưới dạng text

*** 

Bài 57 : 

Viết chương trình Đọc trên Sáu số thành Chữ, với yêu cầu sau : – Nhập vào một số nguyên dương bất kỳ từ 1 đến n – Đọc số vừa nhập vào thành chữ số Ví dụ : Nhập 1 sẽ được đọc thành Một Nhập 10 sẽ được đọc thành Mười Một Nhập 100 sẽ được đọc thành Một Trăm Nhập 1000 sẽ được đọc thành Một Ngàn Nhập 10000 sẽ được đọc thành Mười Ngàn Nhập 100000 sẽ được đọc thành Một Trăm Ngàn Nhập 1000000 sẽ được đọc thành Một Triệu Nhập 10000000 sẽ được đọc thành Mười Triệu Nhập n lần ….

*** 

Bài 58 : 

Hãy viết Chương Trình Kiểm Tra Tam Giác như sau : – Nhập vào 3 cạnh bất kỳ của tam giác. – Nhấn nút Tính chất của tam giác để kiểm tra tam giác là gì ?

*** 

Bài 59 : 

Hãy viết chương trình Giải Phương Trình Trùng Phương. Mà trong đó : – Nhập vào ba số nguyên dương bất kỳ. – Nhấn nút Giải sẽ xuất ra nghiệm của phương trình.

*** 

Bài 60 : 

Hãy viết Chương Trình Tính Năm Âm Lịch như sau : – Nhập vào một số nguyên dương bất kỳ ( 4 số ). – Nhấn nút Xác Định để xuất kết quả năm Âm Lịch

*** 

Bài 61

 : Hãy viết Chương Trình sử dụng Webcam trên C# : – Mở, tắt, tiếp tục – Chụp ảnh màn hình webcam, lưu định dạng ảnh webcam là jpeg – Xem thông tin và cấu hình cho webcame hiện tại.

===============================

Trình Chuyển Đổi File Ebook Trực Tuyến / 2023

Trình chuyển đổi ebook trực tuyến

Trình chuyển đổi trực tuyến

Trình chuyển đổi ebook trực tuyến của chúng tôi hỗ trợ nhiều định dạng đầu vào như PDF, ePub, HTML, LIT, LRF, mobi và nhiều hơn nữa. Chọn định dạng mục tiêu mà bạn cần cho trình đọc ebook bên dưới và bắt đầu chuyển đổi. Nếu bạn không chắc chắn trình đọc ebook của mình hỗ trợ định dạng nào, bạn có thể tìm thêm thông tin tại mobileread.com. Đối với hầu hết các chuyển đổi ebook trên trang web này, chúng tôi sử dụng công cụ ebookCalibre. Vui lòng sử dụng nó trong trường hợp bạn cần cài đặt tinh tế hơn.

Trình chuyển đổi ebook trực tuyến miễn phí để chuyển đổi ebook của bạn sang định dạng AZW 3 từ Amazon cho Kindle của bạn.

Chuyển đổi văn bản cho ebook của bạn sang định dạng ePub với trình chuyển đổi ePub trực tuyến miễn phí này. Chọn trình đọc ebook mục tiêu để thực hiện chính xác hơn.

Chuyển đổi văn bản hoặc sách điện tử sang định dạng FictionBook FB2 với trình chuyển đổi FB2 trực tuyến miễn phí này. Chọn chương trình đọc ebook mục tiêu để đạt được độ chính xác tốt hơn.

Tạo ebook ở định dạng LIT cho chương trình đọc ebook của Microsoft bằng trình chuyển đổi ebook trực tuyến miễn phí này. Chọn chương trình đọc ebook của bạn để tối ưu hóa kết quả nhận được sau khi chuyển đổi.

Chuyển đổi các tài liệu như văn bản, PDF hoặc ebook sang định dạng Sony LRF bằng trình chuyển đổi ebook trực tuyến miễn phí này. Nêu rõ thiết bị sử dụng để có kết quả chuyển đổi tốt nhất.

Trình chuyển đổi MOBI trực tuyến có thể chuyển đổi file tài liệu và ebook sang định dạng trình đọc ebook mobi. Tùy chọn trình đọc mục tiêu để nâng cao chất lượng.

Chuyển đổi file văn bản, ebook hoặc tài liệu của bạn sang định dạng ebook Palm PDB với chất lượng cao bằng trình chuyển đổi ebook trực tuyến miễn phí này

Chuyển đổi văn bản thành PDF được tối ưu hóa cho các trình đọc ebook với trình chuyển đổi ebook trực tuyến miễn phí này. Chọn các thiết bị mục tiêu như Kindle hoặc Sony để nâng cao định dạng.

Trình chuyển đổi ebook trực tuyến miễn phí này cho phép bạn dễ dàng chuyển đổi ebook và file văn bản sang định dạng TCR với chất lượng cao.

Trình chuyển đổi ebook trực tuyến miễn phí để chuyển đổi ebook của bạn sang định dạng AZW 3 từ Amazon cho Kindle của bạn. Đọc nhiều hơn nữa… Chuyển đổi văn bản cho ebook của bạn sang định dạng ePub với trình chuyển đổi ePub trực tuyến miễn phí này. Chọn trình đọc ebook mục tiêu để thực hiện chính xác hơn. Đọc nhiều hơn nữa… Chuyển đổi văn bản hoặc sách điện tử sang định dạng FictionBook FB2 với trình chuyển đổi FB2 trực tuyến miễn phí này. Chọn chương trình đọc ebook mục tiêu để đạt được độ chính xác tốt hơn. Đọc nhiều hơn nữa… Tạo ebook ở định dạng LIT cho chương trình đọc ebook của Microsoft bằng trình chuyển đổi ebook trực tuyến miễn phí này. Chọn chương trình đọc ebook của bạn để tối ưu hóa kết quả nhận được sau khi chuyển đổi. Đọc nhiều hơn nữa… Chuyển đổi các tài liệu như văn bản, PDF hoặc ebook sang định dạng Sony LRF bằng trình chuyển đổi ebook trực tuyến miễn phí này. Nêu rõ thiết bị sử dụng để có kết quả chuyển đổi tốt nhất. Đọc nhiều hơn nữa… Trình chuyển đổi MOBI trực tuyến có thể chuyển đổi file tài liệu và ebook sang định dạng trình đọc ebook mobi. Tùy chọn trình đọc mục tiêu để nâng cao chất lượng. Đọc nhiều hơn nữa… Chuyển đổi file văn bản, ebook hoặc tài liệu của bạn sang định dạng ebook Palm PDB với chất lượng cao bằng trình chuyển đổi ebook trực tuyến miễn phí này Đọc nhiều hơn nữa… Chuyển đổi văn bản thành PDF được tối ưu hóa cho các trình đọc ebook với trình chuyển đổi ebook trực tuyến miễn phí này. Chọn các thiết bị mục tiêu như Kindle hoặc Sony để nâng cao định dạng. Đọc nhiều hơn nữa… Trình chuyển đổi ebook trực tuyến miễn phí này cho phép bạn dễ dàng chuyển đổi ebook và file văn bản sang định dạng TCR với chất lượng cao. Đọc nhiều hơn nữa…

Nếu bạn gặp vấn đề khi tạo một ebook, vui lòng cho chúng tôi biết.

Trình Chỉnh Sửa Ảnh Trực Tuyến Miễn Phí / 2023

Cảnh báo: Bạn đã đạt đến số lượng tập tin tối đa đối với chức năng này!

×

Cảnh báo: Đã có lỗi xảy ra. Vui lòng thử lại sau!

×

Cảnh báo: Vui lòng thêm một hoặc nhiều tập tin ở trên!

×

Cảnh báo: Xin vui lòng chờ cho đến khi tất cả các tập tin được tải lên!

×

Cảnh báo: Vui lòng nhập (các) mật khẩu bị thiếu!

×

Cảnh báo: Vui lòng sử dụng nút “Cài mật khẩu” để gửi mật khẩu của bạn.

×

Cảnh báo: Mật khẩu bị sai, vui lòng nhập đúng!

×

Cảnh báo: Đã xảy ra lỗi khi gửi mật khẩu, xin vui lòng thử lại.

×

Cảnh báo: Vui lòng nhập đầy đủ mật khẩu, mật khẩu bị để trống không được hỗ trợ.

×

Cảnh báo: Mật khẩu bạn đã nhập là chính xác nhưng nó không có quyền chỉnh sửa tập tin của bạn. Vui lòng nhập đúng mật khẩu với quyền cho phép chỉnh sửa.

×

Cảnh báo: Mật khẩu không thể được gửi đến máy chủ, xin vui lòng thử lại!

×

Cảnh báo: Các lưu trữ không được hỗ trợ cho hoạt động này!

Form Trong Lập Trình C# Winform / 2023

Dẫn nhập

Sức mạnh của hệ điều hành Window là không thể chối cãi. Và để tạo nên sức mạnh đó không thể thiếu những ứng dụng mạnh mẽ. Vậy để tạo ra những ứng dụng đó, người lập trình viên cần học cái gì?

Cùng nhau tìm hiểu serial Lập trình Winform.

Nội dung

chúng tôi

using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; using System.Windows.Forms; namespace WindowGUI { public partial class fMain : Form { public fMain() { InitializeComponent(); } int i = 0; { i++; } } }

Form1.Designer.cs

namespace WindowGUI { partial class fMain { private System.ComponentModel.IContainer components = null; protected override void Dispose(bool disposing) { if (disposing && (components != null)) { components.Dispose(); } base.Dispose(disposing); } #region Windows Form Designer generated code private void InitializeComponent() { System.ComponentModel.ComponentResourceManager resources = new System.ComponentModel.ComponentResourceManager(typeof(fMain)); this.button1 = new System.Windows.Forms.Button(); this.button2 = new System.Windows.Forms.Button(); this.SuspendLayout(); chúng tôi = new System.Drawing.Font("Mistral", 8.25F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0))); this.button1.Location = new System.Drawing.Point(436, 60); chúng tôi = "button1"; chúng tôi = new System.Drawing.Size(87, 23); this.button1.TabIndex = 0; chúng tôi = "button1"; this.button1.UseVisualStyleBackColor = true; this.button1.UseWaitCursor = true; this.button2.Location = new System.Drawing.Point(199, 59); chúng tôi = "button2"; chúng tôi = new System.Drawing.Size(75, 23); this.button2.TabIndex = 1; chúng tôi = "button2"; this.button2.UseVisualStyleBackColor = true; this.button2.UseWaitCursor = true; this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(7F, 13F); this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font; this.BackColor = System.Drawing.SystemColors.Control; this.BackgroundImage = global::WindowGUI.Properties.Resources.Kteam_vector_copy_2; this.BackgroundImageLayout = System.Windows.Forms.ImageLayout.Zoom; this.ClientSize = new System.Drawing.Size(885, 487); this.Controls.Add(this.button2); this.Controls.Add(this.button1); this.Cursor = System.Windows.Forms.Cursors.WaitCursor; this.DoubleBuffered = true; this.ForeColor = System.Drawing.SystemColors.MenuHighlight; chúng tôi = ((System.Drawing.Icon)(resources.GetObject("$this.Icon"))); chúng tôi = "fMain"; this.StartPosition = System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterParent; chúng tôi = "HowKteam.com"; this.TransparencyKey = System.Drawing.Color.Yellow; this.UseWaitCursor = true; this.WindowState = System.Windows.Forms.FormWindowState.Maximized; this.ResumeLayout(false); } #endregion private System.Windows.Forms.Button button1; private System.Windows.Forms.Button button2; } }

Download project

Kết luận

Bài sau chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Label trong lập trình C# Winform.

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Lập Trình Trực Quan / 2023 trên website Jetstartakeontheworld.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!