Đề Xuất 5/2022 # Java: Cách Tạo Hộp Thoại (Dialog) # Top Like

Xem 20,295

Cập nhật nội dung chi tiết về Java: Cách Tạo Hộp Thoại (Dialog) mới nhất ngày 22/05/2022 trên website Jetstartakeontheworld.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 20,295 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Cách Tạo, Và Xử Lý Sự Kiện Của Jtextfield Trong Java Swing
 • Cách Tạo, Sử Dụng Và Tuỳ Biến Một Button Trong Java Swing
 • Hướng Dẫn Lập Trình Java Swing Từ A
 • Hướng Dẫn Tạo Class Trong Javascript
 • Hướng Dẫn Tạo Thẻ Mastercard Online Thông Qua Ví Điện Tử Airpay
 • Một cửa sổ hộp thoại (Dialog) là một cửa sổ con độc lập với ý nghĩa mang theo thông báo tạm thời ngoài cửa sổ chính của Swing Application. Phần lớn hộp thoại được dùng để hiển thị thông báo lỗi hoặc cảnh báo tới người dùng, nhưng hộp thoại cũng có thể hiển thị ảnh, cây thư mục, hoặc bất kỳ điều gì tương thích với ứng dụng Swing đang quản lý.

  Để thuận tiện thì một số lớp thành phần của Swing có thể trực tiếp khởi tạo và hiển thị hộp thoại. Để tạo các hộp thoại chuẩn một cách đơn giản thì ta sử dụng lớp JOptionPane. Lớp ProgressMonitor có thể lấy một hộp thoại để hiển thị tiến trình của một hoạt động. Hai lớp khác là JColorChooserJFileChooser cũng cho phép hiển thị các hộp thoại chuẩn. Để tạo hộp thoại in ấn thì ta có thể sử dụng API Printing. Để tạo một hộp thoại tùy chỉnh thì ta sử dụng lớp trực tiếp là JDialog.

  JOptionPane.showMessageDialog(frame, “Eggs are not supposed to be green.”);

  Mỗi hộp thoại đều phụ thuộc vào một thành phần Frame. Khi Frame bị hủy thì các hộp thoại phụ thuộc của nó cũng bị hủy. Khi frame được biểu tượng hóa thì các hộp thoại phụ thuộc của nó cũng không xuất hiện trên màn hình. Khi frame không được biểu tượng hóa thì các hộp thoại phụ thuộc của nó mới hiển thị được ra màn hình. Một lớp JDialog cũng thừa kế đặc điểm này từ lớp AWT Dialog.

  Một hộp thoại có thể là modal. Khi hộp thoại modal xuất hiện thì nó sẽ khóa không cho người dùng nhập liệu ở tất cả các cửa sổ trong chương trình đó. JOptionPane tạo JDialog ở dạng modal. Để tạo một hộp thoại ở dạng non-modal thì bạn phải sử dụng lớp trực tiếp là JDialog.

  Từ bản JDK 7 thì ta có thể thay đổi hành vi cửa sổ hộp thoại bằng cách sử dụng API Modality mới.

  Lớp JDialog là lớp con của lớp AWT java.awt.Dialog. Nó thêm bộ chứa root pane và hỗ trợ hoạt động đóng mặc định tới đối tượng Dialog. Đây là những đặc điểm mà JFrame cũng có, và việc sử dụng JDialog trực tiếp rất tương tự với việc sử dụng JFrame. Nếu bạn muốn sử dụng JDialog trực tiếp thì bạn cần nắm được các thành phần trong bài viết Cách dùng bộ chứa mức top và Cách tạo Frame, đặc biệt là bài viết Phản hồi cho sự kiện đóng cửa sổ.

  Nếu sử dụng JOptionPane thì ta có thể nhanh chóng tạo và tùy chỉnh được một số loại hộp thoại khác nhau. JOptionPane cung cấp các hỗ trợ cho việc bố cục các hộp thoại chuẩn, cung cấp các icon, chỉ định tiêu đề hộp thoại và văn bản, và tùy chỉnh chữ trong nút lệnh. Những đặc điểm khác cũng cho phép bạn tùy chỉnh các thành phần hiển thị hộp thoại và chỉ định nơi hiển thị hộp thoại trên màn hình chương trình. Ta cũng có thể chỉ định một option pane để đặt chính nó vào một internal frame ( JInternalFrame) thay vì JDialog.

  Khi ta tạo một JOptionPane, thì mã lệnh look-and-feel-specific sẽ thêm các thành phần tới JOptionPane và xác định bố cục của những thành phần này.

  Mô tả Java look and feel Windows look and feel

  Đa phần các hộp thoại hiển thị đều ở dạng đơn giản, ta tạo và hiển thị hộp thoại bằng cách sử dụng các phương thức dạng showXxxDialog của JOptionPane. Nếu hộp thoại của bạn phải là một frame nội bộ thì ta thêm Internal vào sau show, ví dụ như showMessageDialog sẽ đổi thành showInternalMessageDialog. Nếu bạn cần điều khiển hộp thoại với hành vi đóng cửa sổ hoặc nếu bạn không muốn hộp thoại ở dạng modal, thif ta nên trực tiếp thể hiện hóa JOptionPane và thêm nó vào một thể hiện của JDialog, sau đó gọi phương thức setVisible(true) trên JDialog để nó xuất hiện.

  Hai phương thức hữu dụng nhất dạng showXxxDialogshowMessageDialogshowOptionDialog. showMessageDialog sẽ hiển thị một hộp thoại đơn giản trong đó có một nút lệnh, còn showOptionDialog sẽ hiển thị một hộp thoại tùy chỉnh – nó có thể hiển thị các nút lệnh khác nhau và có thể chứa một thông báo chuẩn hoặc có thể là một tập hợp các thành phần.

  Hai hộp thoại khác dạng showXxxDialog ít được sử dụng hơn là showConfirmDialog sẽ yêu cầu người dùng xác nhận điều gì đó, nhưng hiển thị ở dạng nút lệnh chuẩn (dạng Yes/No) mà không phải nút văn bản tùy chỉnh theo tình huống sử dụng (dạng Start/Cancel; và phưng thức thứ tư là showInputDialog, nó được thiết kế để hiển thị hộp thoại modal để lấy chuỗi dữ liệu từ người dùng trong đó có một text field, một combo box không chỉnh sửa hoặc một danh sách (list).

  showMessageDialog

  //tiêu đề và icon mặc định

  JOptionPane.showMessageDialog(frame,

  “Eggs are not supposed to be green.”);

  //Tùy chỉnh tiêu đề và icon cảnh báo

  JOptionPane.showMessageDialog(frame,

  “Eggs are not supposed to be green.”,

  “Inane warning”,

  JOptionPane.WARNING_MESSAGE);

  //tùy chỉnh tiêu đề và icon báo lỗi

  JOptionPane.showMessageDialog(frame,

  “Eggs are not supposed to be green.”,

  “Inane error”,

  JOptionPane.ERROR_MESSAGE);

  //tùy chỉnh tiêu đề và không có icon

  JOptionPane.showMessageDialog(frame,

  “Eggs are not supposed to be green.”,

  “A plain message”,

  JOptionPane.PLAIN_MESSAGE);

  //tùy chỉnh tiêu đề và icon

  JOptionPane.showMessageDialog(frame,

  “Eggs are not supposed to be green.”,

  “Inane custom dialog”,

  JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE,

  icon);

  showOptionDialog

  Hiển thị hộp thoại modal với trong đó cho phép chỉ định nút lệnh, icon, thông báo, tiêu đề, … Phương thức này còn cho phép ta thay đổi văn bản xuất hiện trên các nút lệnh của hộp thoại chuẩn. Ta cũng có thể thực hiện được nhiều tùy chỉnh khác nữa.

  //tùy chỉnh văn bản cho nút lệnh

  Object);

  JOptionPane (hàm tạo)

  final JOptionPane optionPane = new JOptionPane( "The only way to close this dialog is byn" + "pssing one of the following buttons.n" + "Do you understand?", JOptionPane.QUESTION_MESSAGE, JOptionPane.YES_NO_OPTION);

  Component parentComponent

  Đối số đầu tiên cho mỗi phương thức show XxxDialog luôn luôn là thành phần cha, trong đó bao gồm một Frame, một thành phần bên trong Frame, hoặc null. Nếu bạn chỉ định Frame hoặc một Dialog, thì Dialog sẽ xuất hiện trên trung tâm của Frame và sau đó là hành vi focus của Frame đó. Nếu bạn chỉ định một thành phần bên trong một Frame thì Dialog sẽ xuất hiện phía trên trung tâm của thành phần đó và sẽ theo sau hành vi focus của Frame của thành phần đó. Nếu bạn chỉ định null, thì look and feel sẽ chọn một vị trí thích hợp cho hộp thoại – nói chung là trung tâm của màn hình – và Dialog sẽ không nhất thiết phải theo sau hành vi focus của bất kỳ Frame hay Dialog nào.

  Object message

  Tham số bắt buộc này chỉ ra hộp thoại sẽ hiển thị trong khu vực chính của nó. Nói chung, bạn chỉ định một chuỗi, mà kết quả trong hộp thoại hiển thị một nhãn với văn bản được chỉ định. Bạn có thể chia nhỏ các thông điệp trên nhiều dòng bằng cách đặt ký tự newline (n) bên trong chuỗi thông báo. Ví dụ:

  String title

  Tiêu đề của hộp thoại.

  int optionType

  Chỉ định tập các nút lệnh xuất hiện phía cuốc hộp thoại. Chúng được chọn từ một trong các tập sau: DEFAULT_OPTION, YES_NO_OPTION, YES_NO_CANCEL_OPTION, OK_CANCEL_OPTION.

  int messageType

  Icon icon

  Icon hiển thị trong hôp thoại.

  Object options = {“Yes, please”, “No way!”};

  int n = JOptionPane.showOptionDialog(frame,

  “Would you like green eggs and ham?”,

  “A Silly Question”,

  JOptionPane.YES_NO_OPTION,

  JOptionPane.QUESTION_MESSAGE,

  null, //không sử dụng icon tùy chỉnh

  options, //các tiêu để của các nút

  options, Object)

  Hiển thị một hộp thoại modal tùy chỉnh. Các đối số chỉ định (theo thứ tự) là các thành phần cha, thông báo, tiêu đề, loại lựa chọn, loại thông báo, biểu tượng, các lựa chọn, và giá trị ban đầu cho hộp thoại.

  static int showConfirmDialog(Component, Object)

  static int showConfirmDialog(Component, Object, String, int)

  static int showConfirmDialog(Component, Object, String, int, int)

  static int showConfirmDialog(Component, Object, String, int, int, Icon)

  Hiển thị một hộp thoại modal yêu cầu người chọn một câu hỏi. Các đối số chỉ định (theo thứ tự) là các thành phần cha, thông báo, tiêu đề, loại lựa chọn, loại thông báo, và biểu tượng cho hộp thoại.

  static String showInputDialog(Object)

  static String showInputDialog(Component, Object)

  static String showInputDialog(Component, Object, String, int)

  static String showInputDialog(Component, Object, String, int, Icon, Object)

  JOptionPane(Object, int, int, Icon, Object[], Object)

  Tạo một thể hiện của JOptionPane.

  static Frame getFrameForComponent(Component)

  static JDesktopPane getDesktopPaneForComponent(Component)

  Vận dụng các phương thức của lớp JOptionPane để tìm frame hoặc desktop pane tương ứng mà thành phần đã chỉ định.

  int getMaxCharactersPerLineCount()

  Xác định nơi ngắt dòng sẽ được tự động được chèn vào văn bản cửa số tùy chọn (mặc định là Integer.MAX_VALUE). Để sử dụng phương thức này thì bạn phải tạo một phân lớp JOptionPane. Ví dụ, kết quả của đoạn mã sau là một cửa sổ tùy chọn với một từ mỗi dòng, mỗi từ chứa tối đa 5 ký tự:

  JOptionPane op = new JOptionPane("This is the text.") { public int getMaxCharactersPerLineCount() { return 5; } };

  Phương thức/Hàm tạo Mục đích

  JDialog()

  JDialog(Dialog)

  JDialog(Dialog, boolean)

  JDialog(Dialog, String)

  JDialog(Dialog, String, boolean)

  JDialog(Dialog, String, boolean, GraphicsConfiguration)

  JDialog(Frame)

  JDialog(Frame, boolean)

  JDialog(Frame, String)

  JDialog(Frame, String, boolean)

  JDialog(Frame, String, boolean, GraphicsConfiguration)

  JDialog(Window owner)

  JDialog(Window owner, Dialog.ModalityType modalityType)

  JDialog(Window owner, String title)

  JDialog(Window owner, String title, Dialog.ModalityType modalityType)

  JDialog(Window owner, String title, Dialog.ModalityType modalityType, GraphicsConfiguration gc)

  Tạo một thể hiện của JDialo. Đối số Frame nếu có, là khung (thường là một đối tượng JFrame) mà hộp thoại phụ thuộc vào. Tạo tham số boolean true xác định một hộp thoại modal, false hoặc không chỉ định một hộp thoại không modal. Bạn cũng có thể xác định tiêu đề của hộp thoại, sử dụng một tham số kiểu chuỗi.

  void setContentPane(Container)

  Container getContentPane()

  void setDefaultCloseOperation(int)

  int getDefaultCloseOperation()

  Lấy hoặc thiết lập những gì sẽ xảy ra khi người dùng đóng hộp thoại. Các giá trị có thể: DISPOSE_ON_CLOSE, DO_NOTHING_ON_CLOSE, HIDE_ON_CLOSE (mặc định).

  void setLocationRelativeTo(Component)

  Thiết lập trung tâm của hộp thoại nằm trên thành được chỉ định.

  static void setDefaultLookAndFeelDecorated(boolean)

  static boolean isDefaultLookAndFeelDecorated()

  Thiết lập hoặc lấy gợi ý về phần trang trí cửa sổ hộp thoại (như là đường viền, hoặc các widget để đóng cửa số) nên được cung cấp bởi look and feel hiện thời, nếu không thì phần trang trí của hộp thoại sẽ được cung cấp trình quản lý cửa số hiện thời.

  Nguồn: https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/components/dialog.html

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Tạo Usb Boot Cứu Hộ Máy Tính Bằng Hiren’s Boot
 • Cách Tạo Group Mail Miễn Phí Với Tài Khoản Gmail
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Google Docs
 • Hướng Dẫn Tự Tạo File Ghost Đơn Giản Với Onekey Ghost
 • Hướng Dẫn Tạo, Bug File Ghost Với Hiren’s Boot (Rất Dễ Hiểu)
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Java: Cách Tạo Hộp Thoại (Dialog) trên website Jetstartakeontheworld.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100