Đề Xuất 11/2022 # Hướng Dẫn Tạo Form Đăng Ký, Đăng Nhập Thêm Xóa Sửa Crud Sử Dụng Database Firebase Realtime / 2023 # Top 12 Like | Jetstartakeontheworld.com

Đề Xuất 11/2022 # Hướng Dẫn Tạo Form Đăng Ký, Đăng Nhập Thêm Xóa Sửa Crud Sử Dụng Database Firebase Realtime / 2023 # Top 12 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Hướng Dẫn Tạo Form Đăng Ký, Đăng Nhập Thêm Xóa Sửa Crud Sử Dụng Database Firebase Realtime / 2023 mới nhất trên website Jetstartakeontheworld.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách tạo cách CRUD trong Database Firebase Realtime của Google trên ngôn ngữ lập trình C#.

[C#] CRUD Database Firebase Realtime (thêm, xóa, sửa, lấy dữ liệu database firebase C#)

Realtime Database một service của Firebase. Theo định nghĩa trong tài liệu của firebase thì Realtime Database là: Dịch nôm na thì nó có nghĩa là một cơ sở dữ liệu NoSQL lưu và đồng bộ dữ liệu trên mây. Dữ liệu được đồng bộ trên tất cả clients trong thời gian thực, và vẫn khả dụng khi ứng dụng offline.

Ví dụ: Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo Form Đăng ký và đăng nhập trên C#, bao gồm các chức năng cơ bản: thêm, xóa, sửa, đăng ký và đăng nhập trên C#.

Mình chỉ hướng dẫn cách CRUD Firebase trên C#. Trong bài này mình sẽ sử dụng thư viện FireSharp để làm việc.

Trong bài này, mình sẽ thiết kế 3 form:

Form Đăng nhập (Form login)

Form Đăng ký (Form Registration)

Form Main

Giao diện Form đăng nhập Firebase C#:

Khi các bạn tạo tài khoản trên Firebase database, các bạn cần lấy hai thông tin sau để sử dụng: AuthSecret, BasePath.

Lấy Base Path

2. Lấy Auth secret

Source code C# cho Form Login Firebase:

using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; using System.Windows.Forms; using FireSharp.Config; using FireSharp.Response; using FireSharp.Interfaces; namespace learnFireBase { public partial class LoginForm : Form { public LoginForm() { InitializeComponent(); } IFirebaseConfig ifc = new FirebaseConfig() { AuthSecret = "afojSxW25t6PgEl98qmLSanufOI3jKkGG552XaoW", BasePath = "https://laptrinhvb-c96be.firebaseio.com/" }; IFirebaseClient client; private void LoginForm_Load(object sender, EventArgs e) { try { client = new FireSharp.FirebaseClient(ifc); } catch { MessageBox.Show("No Internet or Connection Problem", "Warning!"); } var data = client.Get("/Users"); var listNumber = mList.Values.ToList(); dataGridView1.DataSource = listNumber; } { RegistrationForm reg = new RegistrationForm(); reg.ShowDialog(); } { if (string.IsNullOrWhiteSpace(UsernameTbox.Text) && string.IsNullOrWhiteSpace(passTbox.Text)) { MessageBox.Show("Please Fill All The Fields", "Warning!"); return; } FirebaseResponse res = client.Get(@"Users/" + UsernameTbox.Text); MyUser CurUser = new MyUser() { Username = UsernameTbox.Text, Password = passTbox.Text }; if (MyUser.IsEqual(ResUser, CurUser)) { RealApp real = new RealApp(ResUser.Fullname); real.ShowDialog(); } else { MyUser.ShowError(); } } } }

Tiếp theo, là thiết kế giao diện cho Form đăng ký firebase C# (Registration)

Source code chức năng: Register, Update và Delete firebase C#

using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; using System.Windows.Forms; using FireSharp.Config; using FireSharp.Response; using FireSharp.Interfaces; namespace learnFireBase { public partial class RegistrationForm : Form { public RegistrationForm() { InitializeComponent(); } IFirebaseConfig ifc = new FirebaseConfig() { AuthSecret = "afojSxW25t6PgEl98qmLSanufOI3jKkGG552XaoW", BasePath = "https://laptrinhvb-c96be.firebaseio.com/" }; IFirebaseClient client; private void RegistrationForm_Load(object sender, EventArgs e) { try { client = new FireSharp.FirebaseClient(ifc); } catch { MessageBox.Show("No Internet or Connection Problem", "Warning!"); } } { if (string.IsNullOrWhiteSpace(UsernameTbox.Text) && string.IsNullOrWhiteSpace(passTbox.Text) && string.IsNullOrWhiteSpace(GenderCbox.Text) && string.IsNullOrWhiteSpace(nameTbox.Text) && string.IsNullOrWhiteSpace(PhoneNumber.Text)) { MessageBox.Show("Please Fill All The Fields", "Warning!"); return; } MyUser user = new MyUser() { Username = UsernameTbox.Text, Password = passTbox.Text, Gender = GenderCbox.Text, Fullname = nameTbox.Text, PhoneNumber = PhoneNumber.Text }; SetResponse set = client.Set(@"Users/" + UsernameTbox.Text, user); if(set.StatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK) { MessageBox.Show($"Successfully registered {UsernameTbox.Text}!", "Information!"); } } { MyUser user = new MyUser() { Username = UsernameTbox.Text, Password = passTbox.Text, Gender = GenderCbox.Text, Fullname = nameTbox.Text, PhoneNumber = PhoneNumber.Text }; var update = client.Update(@"Users/" + UsernameTbox.Text, user); if (update.StatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK) { MessageBox.Show($"Update Information {UsernameTbox.Text} successful!", "Information!"); } } { MyUser user = new MyUser() { Username = UsernameTbox.Text, Password = passTbox.Text, Gender = GenderCbox.Text, Fullname = nameTbox.Text, PhoneNumber = PhoneNumber.Text }; var delete = client.Delete(@"Users/" + UsernameTbox.Text); if(delete.StatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK) { MessageBox.Show($"Delete {UsernameTbox.Text} successful!", "Information!"); } } } }

Và cuối cùng là chúng ta thiết kế Form Main, sau khi đăng nhập thành công sẽ login vào Form main:

Source code Form Main C#

using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; using System.Windows.Forms; namespace learnFireBase { public partial class RealApp : Form { public string Username; public RealApp(string username) { InitializeComponent(); this.Username = username; } private void RealApp_Load(object sender, EventArgs e) { chúng tôi = $"WELCOME BACK {Username.ToUpper()}!"; } } }

Video demo ứng dụng:

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

Form Đăng Nhập Bằng Ajax, Chi Tiết Cách Tạo Form Đăng Nhập Ajax / 2023

Trước đây, mình có hướng dẫn các bạn cách tạo form đăng nhập bằng PHP thông qua phương thức submit form. Đây là phương pháp tạo form cơ bản và làm load lại trang. Trong bài viết ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo form đăng nhập bằng ajax với thư viện jquery mới nhất.

Tạo form đăng ký bằng PHP Tạo form đăng nhập bằng PHP

Ajax, hay còn gọi là bất đồng bộ javascript, đây là một kỹ thuật rất hay, giúp cho ứng dụng web của bạn chạy nhanh hơn, trải nghiệm người dùng tốt hơn, nhiều tương tác hơn, xử lý được nhiều thành phần trên website mà không làm reload lại trang.

Đối với một ứng dụng web truyền thống không sử dụng kỹ thuật ajax thì khi chúng ta ấn submit form, yêu cầu sẽ được gửi đi đồng bộ, chuyển hướng website của bạn tới một trang mới hoặc làm reload lại page, lúc này dữ liêu mới được trả về. Còn đối với Ajax, khi bạn tạo ra một yêu cầu, yêu cầu sẽ được gửi đi về server xử lý một cách bất đồng bộ, dữ liệu sau đó sẽ được trả về mà không làm cho trang hiện hành reload lại, khiến bạn có cảm giác ứng dụng web chạy rất mượt mà.

2. Tạo form đăng nhập bằng ajax

Tại thư mục gốc của website, các bạn tạo 2 file và đặt tên lần lượt là dang_nhap_ajax.php và check_dang_nhap.php

File dang_nhap_ajax.php sẽ hiển thị form đăng nhập, và thực hiện việc gửi thông tin tên đăng nhập và mật khẩu từ form về cho file server check_dang_nhap.php xử lý.

File check_dang_nhap.php sẽ chịu trách nhiệm lấy thông tin được gửi vào từ fie dang_nhap_ajax.php và kiểm tra thông tin đăng nhập hợp lệ không

b. Tạo form đăng nhập bằng ajax

var username = $(“#username”).val(); var password = $(“#password”).val(); var error = $(“#error”); var ok = $(“#ok”);

error.html(“”); ok.html(“”);

if (username == “”) { error.html(“Tên đăng nhập không được để trống”); return false; } if (password == “”) { error.html(“Mật khẩu không được để trống”); return false; }

$.ajax({ url: “check_dang_nhap.php”, method: “POST”, data: { username : username, password : password }, success : function(response){ if (response == “1”) { ok.html(“Đăng nhập thành công”); }else{ error.html(“Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác !”); } } });

});

Chạy thử trang này chúng ta sẽ được giao diện như sau :

Mỗi giá trị input trong form mình đều gắn cho nó thuộc tính id. Chẳng hạn Tên đăng nhập sẽ có id là “username”, mật khẩu sẽ có id là “password”.

Ở đoạn code sau, các bạn nhìn lại một lần nữa rồi mình giải thích luôn

var username = $(“#username”).val(); var password = $(“#password”).val(); var error = $(“#error”); var ok = $(“#ok”);

error.html(“”); ok.html(“”);

if (username == “”) { error.html(“Tên đăng nhập không được để trống”); return false; } if (password == “”) { error.html(“Mật khẩu không được để trống”); return false; }

$.ajax({ url: “check_dang_nhap.php”, method: “POST”, data: { username : username, password : password }, success : function(response){ if (response == “1”) { ok.html(“Đăng nhập thành công”); }else{ error.html(“Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác !”); } } });

});

Đây là đoạn code jquery dùng để lấy thông tin đăng nhập là username và password từ form.

Trước tiên mình sẽ thực hiện việc kiểm tra thông tin người dùng nhập vào 2 ô này, nếu một trong hai ô mà để trống thì thực hiện việc thông báo lỗi ra bên ngoài và yêu cầu người dùng điền thông tin đầy đủ vào, và dừng thực thi bằng cách trả về false.

if (username == "") { error.html("Tên đăng nhập không được để trống"); return false; } if (password == "") { error.html("Mật khẩu không được để trống"); return false; }

Sau đó nếu thông tin người dùng đã điền đầy đủ, chúng ta sẽ thực thi ajax và gửi thông tin người dùng về file xử lý phía server là check_dang_nhap.php

$.ajax({ url: "check_dang_nhap.php", method: "POST", data: { username : username, password : password }, success : function(response){ if (response == "1") { ok.html("Đăng nhập thành công"); }else{ error.html("Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác !"); } } });

Ở đoạn code trên, để có thể sử dụng ajax các bạn gõ theo cú pháp $.ajax({}). Bên trong sẽ truyền vào các tham số, bạn nhìn tên của tham số cũng rất dễ hiểu đúng không, nhưng mình cũng giải thích luôn từng tham số như sau

url : Chính là đường dẫn tới file server check_dang_nhap.php, nói với ajax rằng hãy gửi dữ liệu đến trang này và xử lý

method : phương thức dữ liệu được gửi đi là GET hay POST, trong trường hợp này là POST

data : chính là dữ liệu gửi đi, trong trường hợp này là thông tin username và password được lấy từ form

success : chính là funtion nhận dữ liệu trả về từ file server check_dang_nhap.php Nếu dữ liệu trả về là 1 thì tức là đăng nhập thành công, ngược lại bằng 0 thì không thành công

3. Code xử lý cho file check_dang_nhap.php

Các bạn mở file check_dang_nhap.php và copy toàn bộ đoạn code sau và save lại:

<?php $username_db = "kungfuphp"; $password_db = "123456"; $username = $_POST["username"]; $password = $_POST["password"];

if ($username == $username_db && $password == $password_db) { echo 1; exit(); }

echo 0; exit();

Đoạn code này rất đơn giản và dễ hiểu. Đầu tiên các bạn nhìn vào 2 biến $db_username và $db_password. Đây là 2 biến giả lập của mình, tượng trưng cho thông tin username và password có trong cơ sở dữ liệu, sau này các bạn có kết nối thật với database thì tương tự cách xử lý là như vậy.

Tiếp đến mình sẽ tiến hành lấy username và password được gửi từ ajax, thực hiện so sánh và kiểm với thông tin giả lập, nếu trùng khớp, tức thành công mình sẽ trả ra giá trị là 1, ngược lại thất bại mình sẽ trả ra giá trị là 0.

Để trống một hoặc hai ô nhập thông tin username và password rồi ấn nút Đăng nhập

Điền đầy đủ thông tin như sau Tên đăng nhập là "aaa", Mât khẩu là "bbb". Rồi ấn nút Đăng nhập

Điền đầy đủ thông tin Tên đăng nhập là "kungfuphp", Mật khẩu là "123456". Rồi ấn nút Đăng nhập

Thân !

Nguồn : kungufphp.com

Hướng Dẫn Tạo Form Đăng Ký Thành Viên / 2023

Code css

* { margin: 0px; padding: 0px; } body { background: url(../img/fancy_shadow_ne.png); background-size: 7px; } #nen { widht: 900px; margin: 0px auto; } #img { width: 900px; margin: 0px auto; } #dk { margin: 0px auto; width: 900px; border: 1px solid #ccc; background: white; } td { padding: 5px 0px; } #nd { margin: 0px 150px; width: 900px; } label { margin: 0px 30px; color: #000020; font-size: 20px; font-family: serif; } .input1 { padding: 5px 30px; font-family: serif; font-size: 20px; margin-left: 40px; } span { color: #F60; } .nut { width: 100px; padding: 6px 3px; font-size: 18px; } p.xacnhanten { margin-left: 40px; width: 200px; color: #F60; font-size: 17px; } #hide { display: none } #load { display: inline-block; }

Bạn tạo file chúng tôi và copy doạn code bên dười vào và bạn tạo file chúng tôi (trong file này các bạn chứa các đều khoản khi đăng ký nhe) để jquery load file này vào khung thông tin điều khoản

Code html

Bạn include thu viện jquery vào nhe() và copy đoạn code bên dưới vào để sữ dụng jquery

$(document).ready(function() { var url = "thongtindeukhoan.php"; $("#tt-dkhoan").load(url).slideDown('slow'); $('#hide').css('display', 'block'); $("#tt-dkhoan").slideUp('slow'); }); $("#tt-dkhoan").slideDown('slow'); }); }); });

code SQL

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `thanhvien` (`ID_THANHVIEN` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `HOTEN` varchar(30) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, `TENDANGNHAP` varchar(50) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, `MATKHAU` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, GIOITINH` tinyint(1) NOT NULL, `DIACHI` text COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, EMAIL` varchar(50) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, `QUYEN_HAN` int(1) NOT NULL, PRIMARY KEY (`ID_THANHVIEN`)) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci AUTO_INCREMENT=

Các bạn tạo file chúng tôi và include vào file xulydangky.php để kết nối tới localhost chứa database của các bạn

Code php

include('db.php'); if (isset($_POST['xn'])) { if ($_POST['hoten'] == "") { exit; } else { $hoten = addslashes($_POST['hoten']); } if ($_POST['tdn'] == "") { exit; } else { echo 'khong su dung ten dang nhap nay'; exit; } else { $tendangnhap = $_POST['tdn']; } } if ($_POST['mk'] == "") { exit; } else { $matkhau = md5(addslashes($_POST['mk'])); } if ($_POST['xnmk'] == "") { exit; } else { $xacnhanmatkhau = md5(addslashes($_POST['xnmk'])); } if ($matkhau != $xacnhanmatkhau) { exit; } else { $matkhau = $xacnhanmatkhau; } if ($_POST['gioitinh'] != "") { $gioitinh = $_POST['gioitinh']; } else { exit; } if ($_POST['email'] == "") { exit; } else { $email = $_POST['email']; } if ($_POST['diachi'] == "") { exit; } else { $diachi = $_POST['diachi']; } if (!isset($_POST['xacnhan_dieukhoan'])) { exit; } else { $xacnhan_dk = $_POST['xacnhan_dieukhoan']; } $quyen_han = 2; if ($hoten && $tendangnhap && $matkhau && $email && $diachi && $xacnhan_dk && $quyen_han) { $sql = "insert into thanhvien(HOTEN,TENDANGNHAP,MATKHAU,GIOITINH,DIACHI,EMAIL,QUYEN_HAN) values('".$hoten."','".$tendangnhap."','".$matkhau."','".$gioitinh."','".$diachi."','".$email."','".$quyen_han."')"; $query = mysql_query($sql, $con); if ($query) { echo 'dang ky '.$tendangnhap. } else { } } else { echo "that bai"; } }

Tạo Form Đăng Nhập Bằng Vb6 / 2023

Cập nhật lần cuối 09/03/2017 by Mr Toản trong Visual basic vào 16/11/2013 có

Đề bài:

Tạo form đăng nhập như hình bên dưới. Khi người dùng nhập user là “admin” và pass là “123456” thì cho hiện form2 còn không thì báo lỗi vào nhập lại.

Hình ảnh chương trình:

Đoạn code chính của chương trình nằm trong nút đăng nhập của chúng ta. Và code của nút đăng nhập như sau

If chúng tôi = "admin" And chúng tôi = "123456" Then Form1.Hide ' Ẩn form 1 Form2.Show 'Hiện form 2 Text2.Text = "" ' Cho mật khẩu bằng rỗng để khi logout sẽ xóa trắng mật khẩu MsgBox "Sai password", vbOKOnly + vbCritical, "Thong bao!" ' Thông báo khi đúng user mà sai pass MsgBox "Sai User", vbOKOnly + vbCritical, "Thong bao!" 'Thông báo khi sai user, pass ko cần để ý đúng hay không? End If

Chú ý tạo ký tự * khi gõ mật khẩu.

Thay đổi trường PasswordChar thành ký tự * (Hoặc ký tự nào bạn muốn)

Form đăng nhập bằng vb6

5

/

5

(

2

votes

)

Bạn đang đọc nội dung bài viết Hướng Dẫn Tạo Form Đăng Ký, Đăng Nhập Thêm Xóa Sửa Crud Sử Dụng Database Firebase Realtime / 2023 trên website Jetstartakeontheworld.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!