Đề Xuất 12/2022 # Hướng Dẫn Cài Đặt Jdk 8 (Windows &Amp; Ubuntu) Và Bắt Đầu Lập Trình Với Java / 2023 # Top 16 Like | Jetstartakeontheworld.com

Đề Xuất 12/2022 # Hướng Dẫn Cài Đặt Jdk 8 (Windows &Amp; Ubuntu) Và Bắt Đầu Lập Trình Với Java / 2023 # Top 16 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Hướng Dẫn Cài Đặt Jdk 8 (Windows &Amp; Ubuntu) Và Bắt Đầu Lập Trình Với Java / 2023 mới nhất trên website Jetstartakeontheworld.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tổng quan

‘JDK’ hay ‘JRE’

JRE (Java Runtime Environment) cung cấp một môi trường cần thiết để chạy các ứng dụng Java. JDK (Java Development Kit) ngoài bao gồm JRE còn cung cấp một bộ các công cụ phát triển (ví dụ như trình biên dịch – compiler và trình gỡ lỗi – debugger), cần thiết cho việc viết và chạy các ứng dụng Java. Nói một cách khác, JRE là tập con của JDK. Với vai trò là các lập trình viên phát triển các ứng dụng Java, chúng ta cần cài đặt JDK.

Các phiên bản JDK

Phiên bản JDK Alpha đầu tiên được Sun công bố vào năm 1995, phiên bản mới nhất là Java SE 8 (JDK 1.8) được phát hành vào năm 2014. Phiên bản Java SE 9 dự kiến sẽ được ra mắt vào tháng 7/2017.

Cài đặt JDK trên Windows

Step 1 : Download JDK

Bên dưới mục Java Platform, Standard Edition, chọn Java SE 8u{xx}với {xx} là số hiệu phiên bản update mới nhất, ấn chọn JDK Download

Chọn phiên bản JDK phù hợp với hệ điều hành của bạn (Windows x64 hoặc Windows x86)

Step 2 : Cài đặt JDK và JRE

Chạy trình cài đặt vừa download (VD : “jdk-8u{xx}-windows-x64.exe”), chương trình sẽ tự động cài đặt cả JDK và JRE. Theo mặc định JDK sẽ được cài đặt vào thư mục C:Program FilesJavajdk1.8.0_xx, còn JDK được cài đặt vào C:Program FilesJavajre1.8.0_xx, với {xx} là số hiệu phiên bản update. Lưu lại đường dẫn thư mục nơi chứa JDK trong máy tính của bạn, đường dẫn này sẽ cần thiết cho bước tiếp theo.

Step 3 : Thêm thư mục “bin” của JDK trong PATH

Các bước để chỉnh sửa lại PATH environment variable trong Windows 7/8/10

Đối với các phiên bản trước Windows 10: Trong trường Variable value, chèn “c:Program FilesJavajdk1.8.0_xx/bin” vào trước tất cả các thư mục đang tồn tại, theo sau là dấu “;” để ngăn cách với các thư mục khác.

Variable name : PATH Variable value : c:Program FilesJavajdk1.8.0_xxbin;[exiting entries...]

Lưu ý : Bắt đầu từ phiên bản JDK 1.8, trình cài đặt tự động tạo ra một thư mục “c:ProgramDataOracleJavajavapath” và thêm nó vào PATH. Thư mục này chỉ chứa các chương trình thực thi của JRE (java.exe, chúng tôi javaws.exe), không có các chương trình thực thi trong JDK ( chúng tôi )

Step 4 : Xác nhận lại việc cài đặt JDK

Khởi động trình shell CMD, chạy các câu lệnh sau để xác nhận lại việc cài đặt JDK

PATH=c:Program FilesJavajdk1.8.0_xxbin;[other entries...]

Chạy các lệnh sau để xác thực việc cài đặt JDK/JRE và hiển thị phiên bản của chúng.

java version "1.8.0_xx" Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_xx-b13) Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.5-b02, mixed mode) javac 1.8.0_xx

Step 5 : Hello World

Tạo một thư mục để lưu trữ code của bạn, lưu ý tên thư mục không nên chứa khoảng trắng hoặc ký tự đặc biệt.

Dùng một trình soạn thảo bất kỳ mà bạn yêu thích (TextPad, Notepad++, Sublime Text,…), tạo 1 file mới, copy đoạn code sau vào file đó. Lưu lại file với tên chúng tôi vào thư mục lưu trữ code mà bạn đã tạo ở trên.

/* * First Java program to say Hello */ public class HelloWorld { public static void main(String[] args) { System.out.println("Hello, world!"); } }

Để biên dịch và chạy chương trình java, khởi động trình shell CMD, di chuyển đến thư mục chứa source code của bạn. Dùng lệnh javac HelloWorld.java để biên dịch file “HelloWorld.java”. Quá trình biên dịch hoàn tất nếu trình shell trả về dấu nhắc dòng lệnh, ngược lại, thông báo lỗi sẽ được hiện thị. Dựa vào thông tin log được hiển thị, sửa lại source của bạn và chạy lại lệnh javac để thực hiện biên dịch lại. Output của việc biên dịch là một file thực thi “HelloWorld.class”. Bạn có thể chạy lệnh dir để kiếm tra output

…… xx-xxx-xx 01:53 PM 416 Hello.class xx-xxx-xx 06:25 PM 277 Hello.java ……

Chạy chương trình bằng lệnh java

Hello, world!

Vậy là bạn đã hoàn thành việc cài đặt JDK trên hệ điều hành Windows.

Cài đặt JDK trên Ubuntu

Có rất nhiều implementation của JDK dành cho Linux, đó là Oracle JDK, OpenJDK, Sun JDK, IBM JDK và GNU Java Compiler. Nếu bạn cài JDK bằng lệnh thông thường, Ubuntu sẽ chọn OpenJDK là bộ JDK mặc định. Tuy nhiên, ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Oracle JDK 8, đây là bộ JDK chuẩn của Oracle dành cho Linux.

Step 1 : Kiểm tra phiên bản JDK đã được cài đặt trên HĐH của bạn

Mở Terminal (Ctrl+Alt+T), dùng lệnh sau để kiểm tra phiên bản Java đã cài đặt trên máy của bạn.

$ java -version

Nếu HĐH Linux của bạn đã được cài đặt OpenJDK, output sẽ có dạng như sau :

java version "1.7.0_15" OpenJDK Runtime Environment (IcedTea6 1.10pre) (7b15~pre1-0lucid1) OpenJDK 64-Bit Server VM (build 19.0-b09, mixed mode)

Để gỡ bỏ OpenJDK, chạy lệnh sau :

$ sudo apt-get purge openjdk-*

Step 2 : Download Oracle Java JDK cho Linux

Để kiểm tra phiên bản Ubuntu Linux của bạn, chạy lệnh sau

$ file /sbin/init

Chạy lệnh sau để tạo ra thư mục chứa bộ thư viện Oracle JDK và JRE

$ sudo mkdir -p /usr/local/java

Giải nén file cài đặt Oracle JDK vừa download xuống vào thư mục /usr/local/java. VD với phiên bản Oracle JDK 8u131 64-bit, chạy lệnh sau :

$ cd /usr/local/java

Sau khi giải nén xong, bạn sẽ có 2 thư mục jdk1.8.0_131 và jre1.8.0_131.

Step 3 : Khai báo biến môi trường

Bạn cần phải khai báo các biến môi trường Mở file /etc/profile, sử dụng vim, nano, gedit hoặc bất kỳ trình biên tập nào bạn muốn với quyền root.

$ sudo vim /etc/profile

Chèn đoạn sau vào cuối file

JAVA_HOME=/usr/local/java/jdk1.8.0_{xx} JRE_HOME=/usr/local/java/jre1.8.0_{xx} PATH=$PATH:$JRE_HOME/bin:$JAVA_HOME/bin export JAVA_HOME export JRE_HOME export PATH

Với {xx} là số hiệu phiên bản update. Lưu lại thay đổi và thoát khỏi trình biên tập.

Step 4 : Khai báo với Ubuntu về phiên bản JDK mới được cài đặt

Chạy lần lượt 3 lệnh sau để khai báo với Ubuntu nơi phiên bản Oracle JDK được cài đặt :

$ sudo update-alternatives --install "/usr/bin/java" "java" "/usr/local/java/jdk1.8.0_{xx}/bin/java" 1 $ sudo update-alternatives --install "/usr/bin/javac" "javac" "/usr/local/java/jdk1.8.0_{xx}/bin/javac" 1 $ sudo update-alternatives --install "/usr/bin/javaws" "javaws" "/usr/local/java/jdk1.8.0_{xx}/bin/javaws" 1

Tiếp theo, ta cần thiết lập Oracle JDK là phiên bản Java mặc định :

$ sudo update-alternatives --set java /usr/local/java/jdk1.8.0_{xx}/bin/java $ sudo update-alternatives --set javac /usr/local/java/jdk1.8.0_{xx}/bin/javac $ sudo update-alternatives --set javaws /usr/local/java/jdk1.8.0_{xx}/bin/javaws

Với {xx} là số hiệu phiên bản update.

Reload lại biến môi trường PATH

$ source /etc/profile

Khởi động lại Ubuntu để cập nhật thay đổi.

Step 5 : Xác nhận lại việc cài đặt JDK

Chạy lệnh sau để kiểm tra phiên bản Java vừa được cài đặt lên hệ thống của bạn

$ java -version

Nếu bạn đã cài đặt đúng các bước, message của câu lệnh trên sẽ trả về có dạng như sau :

java version "1.8.0_20" Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_20-b26) Java HotSpot(TM) Server VM (build 25.20-b23, mixed mode)

Chạy lệnh sau để kiểm tra phiên bản của trình biên dịch java :

$ javac -version

Output sẽ có dạng như sau :

javac 1.8.0_20

Vậy là các bạn đã hoàn thành việc cài đặt JDK trên Windows và Ubuntu. Hẹn gặp lại ở các bài viết tiếp theo về JavaEE ^^

Hướng Dẫn Cách Tạo Usb Boot Cài Đặt Windows Xp/7/8/8.1/10 / 2023

Hướng dẫn cách tạo USB boot cài đặt Windows XP/7/8/8.1/10. Cách này phù hợp với những máy tính không có ổ đĩa VCD/DVD, tiện dụng chỉ cần USB và bộ cài windows.

Cài windows từ USB là cách mình thấy tốt nhất với nhiều điểm ưu việt như: USB hiện tại rất thông dụng, không lo đĩa bị xước, hỏng, cài win nhanh hơn, không cần thiết phải có ổ đĩa VCD/DVD…

USB trống có dung lượng lớn hơn dung lượng của file cài đặt windows, tùy vào phiên bản windows mà bạn chọn USB phù hợp, từ 4GB trở lên là cài phiên bản windows nào cũng được.

Bộ cài windows XP/7/8/8.1/10 dạng file ISO ( *.iso). Tìm bộ cài Windows bạn muốn cài ở đây.

Phần mềm tạo USB cài đặt windows. Phần mềm thông dụng nhất hiện nay là Rusfus ( Rusfus có thể chạy ngay mà không cần cài đặt).

Các bạn tải phần mềm Rusfus về ở đây.

Bước 1: Format USB

Bước 2: Các bạn tảỉ phần mềm Rusfus về máy tính ở đây ( Rusfus có thể chạy ngay mà không cần cài đặt).

Bước 4: Chọn file cài đặt windows trong máy tính để ghi ra USB bằng cách nhấn vào hình ổ đĩa CD như hình dưới.

Tìm đến File *.ISO cài đặt windows trên máy tính của bạn rồi nhấn nút Open.

Bước 5: Nhấn nút Start để bắt đầu quá trình tạo USB cài đặt Windows XP/7/8/8.1.

Bước 6: Xuất hiện cửa sổ cảnh báo tất cả dữ liệu trong USB sẽ bị xóa. Bạn nhấn Ok để đồng ý.

Bước 7: Quá trình copy và tạo USB cài đặt windows bắt đầu. Quá trình tạo USB cài win nhanh hay chậm phụ thuộc vào tốc độ máy tính của bạn.

Acer – Emachines – MSI – Gateway: Phím F12

Bước 8: Khi tạo USB cài win thành công, các bạn sẽ thấy thanh màu xanh full và thông báo Done như hình dưới. Bạn đã có thể sử dụng USB này để cài đặt windows rồi đó.

Phím tắt chọn Boot đối với máy tính bàn PC:

Sau khi chọn Boot bằng USB, các bạn cài đặt windows bình thường như cài từ đĩa.

Tham khảo chúng tôi

Cách Tạo Usb Cài Đặt Windows 7, Windows 8.1 Và Windows 10 / 2023

Tại sao bạn nên cài đặt Windows thông qua USB

Lên đầu trang ↑

Chuẩn bị gì để tạo bộ cài đặt Windows từ USB?

1. USB có dung lượng sao cho phù hợp với bộ cài đặt ISO của Windows, thông thường là lớn hơn hoặc bằng 8GB.

2. Tải sẵn bộ cài đặt Windows 7, Windows 8.1 hoặc Windows 10:

Hướng dẫn tạo USB cài đặt Windows trên máy tính PC & Laptop

Lên đầu trang ↑

Format USB

Thống báo hỏi bạn có chắc là sẽ xoá dữ liệu trong USB. Bạn chọn Yes.

Giao diện sau khí quá trình Format hoàn tất.

Lên đầu trang ↑

Cách tạo USB cài đặt Windows

2.1. Sử dụng Windows 7 USB/DVD Download Tool

Bạn tiến hành chạy phần mềm đã tải. Giao diện của Windows 7 USB/DVD Download Tool.

Bạn chọn Browse để tìm đến file iso cài đặt Windows. Chọn Open

Chọn Next

Tại đây, bạn sẽ có 2 chế độ lựa chọn.

1. USB Device: Tạo USB có chức năng boot để cài Windows

2. DVD: Ghi bộ cài đặt Windows ISO ra đĩa DVD

Bạn chọn USB Device để tiến hành tạo USB cài đặt Win 7

Chọn Begin Copying để tiến hành tạo USB cài đặt

Giao diện phần mềm đang thực thi

Sau khi hoàn tất, bạn sẽ nhận được thông báo thành công từ phần mềm. Đến đây, bạn đã có thể sử dụng USB cài đặt Windows rồi đấy.

2.2 Sử dụng công cụ Rufus

Rufus là cộng cụ giúp bạn tạo ra USB boot từ các file ISO. Bạn có thể dễ dạng tạo ra USB Hiren’s Boot hoặc USB cài đặt Windows với vài thao tác đơn giản.

Bạn tiến hành mở phần mềm đã tải về. Giao diện của Rufus. Bạn tiến hành chọn tên USB của bạn tại mục Device

Chọn vào biểu tượng ổ đĩa và tìm đế tập ISO cài đặt Windows 7, Windows 8.1 hoặc Windows 10.

Tìm đến bộ cài đặt đã tải về từ máy tính.

Chọn Start để tạo USB cài đặt, nếu USB bạn chưa Format, bạn sẽ nhận được thông báo như trong hình. Bạn chọn OK để Format

Quá trình thực hiện đang diễn ra.

Lên đầu trang ↑

Cách Boot USB để cài đặt Windows trên máy tính

Khi tạo thành công USB Boot, bạn sẽ không thể vào được giao diện cài đặt Windows nếu chưa kích hoạt USB khởi động trong Bios. Tuy nhiên, cách kích hoạt USB Boot khá đơn giản thông qua Menu Boot của máy tính bằng cách sau. Khi máy tính bắt đầu khởi động, bạn hãy chọn phím tùy theo từng dòng máy:

Bạn hãy thử lựa chọn các phím F8, F9, F10, F11, F12 (Thông thường là F12). Sao cho khi khởi động bạn sẽ gặp giao diện như trong hình.

Lên đầu trang ↑

Lời kết

Hướng Dẫn Cách Tải Xuống Và Cài Đặt Itunes Cho Máy Tính Windows 10/8/7 / 2023

Nếu bạn có một thư viện khổng lồ để lưu trữ file MP3 và nhiều định dạng khác, hoặc bạn muốn nghe nhạc trên Apple Music hoặc podcast thông qua iTunes ngay trên hệ điều hành Windows, chắc chắn bạn cần phải tải xuống và cài đặt iTunes cho máy tính, laptop của mình.

iTunes là gì?

iTunes được ra mắt vào năm 2003. Apple iTunes là cách tốt nhất để chúng ta có thể đồng bộ dữ liệu giữa các máy Apple với chiếc máy tính Windows của mình. Trên Windows 10, bạn có thể downloaddownload phiên bản iTunes mới nhất thông qua Microsoft Store. Còn trên Windows 7,8.1 thì chúng ta sẽ tải trực tiếp ngay trên trang chủ của Apple.

Cấu hình yêu cầu để sử dụng iTunes

Máy tính: Sử dụng vi xử lý Intel hoặc AMD (tối thiểu 1GHz) hỗ trợ SSE2

Bộ nhớ RAM: 512 MB trở lên.

Hệ điều hành: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (32 và 64-bit)

Dung lượng: 400 MB.

Hướng dẫn cách tải xuống và cài đặt iTunes trên máy tính Windows 10

Cách download iTunes trên PC Windows 10 khá dễ, bạn có thể làm theo các bước phía dưới để thực hiện:

Bước 1: Truy cập trang chủ của iTunes. Tùy thuộc vào hệ điều hành đang sử dụng của máy tính thì iTunes sẽ tự động đề xuất phương thức tải xuống phù hợp.

Bước 2: Phía dưới mục ” iTunes for Windows“, nhấn vào nút Get it from Microsoft sau đó bạn sẽ được chuyển hướng sang trang của Microsoft.

Mẹo: Bạn có thể mở trực tiếp Microsoft Store ngay trên Start Menu, sau đó nhập iTunes vào khung tìm kiếm ở góc phải của Microsoft Store và sau đó tải xuống như bình thường.

Bước 5: Sau khi tải xong iTunes, bạn hãy nhấn vào nút Launch để mở nó lên.

Bước 7: Trên màn hình Welcome, nhấn chọn Agree nếu bạn đồng ý chia sẻ nội dung của Library với Apple hoặc nhấn No Thanks để từ chối.

Hướng dẫn download và cài đặt iTunes trên Windows 7 và 8.1

Trên Windows 8.1 hoặc Windows 7, bạn có thể tải xuống ngay trên trang chủ của Apple.

Bước 1: Đi đến trang tải xuống của Apple iTunes, sau đó kéo xuống phía dưới và tìm kiếm phiên bản iTunes phù hợp với hệ điều hành và nhấn vào nút Download ngay tại phiên bản đó.

Bước 3: Sau đó nhấn vào nút Install để tiến hành cài đặt. Sau khi cài đặt hoàn tất nhấn Finish.

Lưu ý: Có thể bạn sẽ được yêu cầu khởi động lại máy tính sau khi cài đặt hoàn tất.

Bước 4: Khi phần mềm iTunes được mở lên, bạn hãy làm theo hướng dẫn của nó để bắt đầu sử dụng iTunes. Nếu có tài khoản iTunes thì bạn hãy nhấn vào Create new Apple ID để đăng nhập vào tài khoản.

Cách copy, chuyển nhạc từ Windows 10 vào iTunes

Bước 1: Mở iTunes từ Start Menu, taskbar hoặc desktop.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Hướng Dẫn Cài Đặt Jdk 8 (Windows &Amp; Ubuntu) Và Bắt Đầu Lập Trình Với Java / 2023 trên website Jetstartakeontheworld.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!