Đề Xuất 1/2023 # Cài Đặt Jdk Và Eclipse Để Lập Trình Java # Top 10 Like | Jetstartakeontheworld.com

Đề Xuất 1/2023 # Cài Đặt Jdk Và Eclipse Để Lập Trình Java # Top 10 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Cài Đặt Jdk Và Eclipse Để Lập Trình Java mới nhất trên website Jetstartakeontheworld.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

1. Giới thiệu

+ Java là ngôn ngữ lập trình khá được ưu chuộng hiện nay được viết bởi James Gosling vào 6/1991 trong dự án Top Box Project

Ứng dụng Java được phân thành 3 loại chính

+ J2EE (Java 2 Standard Edition)

– Ứng dụng Desktop

+ J2EE (Java 2 Enterprise Edition)

– Ứng dụng Enterprise

+ J2ME (Java 2 Mobile Editon)

– Ứng dụng mobile

2. Cài đặt JDK và Eclipse

2.1 : Cài đặt JDK

Để cài được IDE Eclipse, đầu tiên bạn phải cài biến môi trường JDK trước.

Các bạn vào địa chỉ sau để download jdk

Bạn chọn Accept License Agreement

Tiếp tục, bạn chọn gói Java theo hệ điều hành của máy bạn, windows x86, x64

Tiếp tục Next và Next, sau khi đã hoàn thành bạn chọn closed

2.2 : Download Eclipse

Sau khi đã download và cài đặt jdk như trên, bạn vào link sau để download gói Eclipse về máy

Chọn gói IDE theo hệ điều hành của máy bạn, 32 bít / 64 bít

Nhấp Download

Xem :

Chương trình đầu tiên trong lập trình java

2.3

/

5

(

3

bình chọn

)

Hướng Dẫn Cài Đặt Jdk 8 (Windows &Amp; Ubuntu) Và Bắt Đầu Lập Trình Với Java

Tổng quan

‘JDK’ hay ‘JRE’

JRE (Java Runtime Environment) cung cấp một môi trường cần thiết để chạy các ứng dụng Java. JDK (Java Development Kit) ngoài bao gồm JRE còn cung cấp một bộ các công cụ phát triển (ví dụ như trình biên dịch – compiler và trình gỡ lỗi – debugger), cần thiết cho việc viết và chạy các ứng dụng Java. Nói một cách khác, JRE là tập con của JDK. Với vai trò là các lập trình viên phát triển các ứng dụng Java, chúng ta cần cài đặt JDK.

Các phiên bản JDK

Phiên bản JDK Alpha đầu tiên được Sun công bố vào năm 1995, phiên bản mới nhất là Java SE 8 (JDK 1.8) được phát hành vào năm 2014. Phiên bản Java SE 9 dự kiến sẽ được ra mắt vào tháng 7/2017.

Cài đặt JDK trên Windows

Step 1 : Download JDK

Bên dưới mục Java Platform, Standard Edition, chọn Java SE 8u{xx}với {xx} là số hiệu phiên bản update mới nhất, ấn chọn JDK Download

Chọn phiên bản JDK phù hợp với hệ điều hành của bạn (Windows x64 hoặc Windows x86)

Step 2 : Cài đặt JDK và JRE

Chạy trình cài đặt vừa download (VD : “jdk-8u{xx}-windows-x64.exe”), chương trình sẽ tự động cài đặt cả JDK và JRE. Theo mặc định JDK sẽ được cài đặt vào thư mục C:Program FilesJavajdk1.8.0_xx, còn JDK được cài đặt vào C:Program FilesJavajre1.8.0_xx, với {xx} là số hiệu phiên bản update. Lưu lại đường dẫn thư mục nơi chứa JDK trong máy tính của bạn, đường dẫn này sẽ cần thiết cho bước tiếp theo.

Step 3 : Thêm thư mục “bin” của JDK trong PATH

Các bước để chỉnh sửa lại PATH environment variable trong Windows 7/8/10

Đối với các phiên bản trước Windows 10: Trong trường Variable value, chèn “c:Program FilesJavajdk1.8.0_xx/bin” vào trước tất cả các thư mục đang tồn tại, theo sau là dấu “;” để ngăn cách với các thư mục khác.

Variable name : PATH Variable value : c:Program FilesJavajdk1.8.0_xxbin;[exiting entries...]

Lưu ý : Bắt đầu từ phiên bản JDK 1.8, trình cài đặt tự động tạo ra một thư mục “c:ProgramDataOracleJavajavapath” và thêm nó vào PATH. Thư mục này chỉ chứa các chương trình thực thi của JRE (java.exe, chúng tôi javaws.exe), không có các chương trình thực thi trong JDK ( chúng tôi )

Step 4 : Xác nhận lại việc cài đặt JDK

Khởi động trình shell CMD, chạy các câu lệnh sau để xác nhận lại việc cài đặt JDK

PATH=c:Program FilesJavajdk1.8.0_xxbin;[other entries...]

Chạy các lệnh sau để xác thực việc cài đặt JDK/JRE và hiển thị phiên bản của chúng.

java version "1.8.0_xx" Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_xx-b13) Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.5-b02, mixed mode) javac 1.8.0_xx

Step 5 : Hello World

Tạo một thư mục để lưu trữ code của bạn, lưu ý tên thư mục không nên chứa khoảng trắng hoặc ký tự đặc biệt.

Dùng một trình soạn thảo bất kỳ mà bạn yêu thích (TextPad, Notepad++, Sublime Text,…), tạo 1 file mới, copy đoạn code sau vào file đó. Lưu lại file với tên chúng tôi vào thư mục lưu trữ code mà bạn đã tạo ở trên.

/* * First Java program to say Hello */ public class HelloWorld { public static void main(String[] args) { System.out.println("Hello, world!"); } }

Để biên dịch và chạy chương trình java, khởi động trình shell CMD, di chuyển đến thư mục chứa source code của bạn. Dùng lệnh javac HelloWorld.java để biên dịch file “HelloWorld.java”. Quá trình biên dịch hoàn tất nếu trình shell trả về dấu nhắc dòng lệnh, ngược lại, thông báo lỗi sẽ được hiện thị. Dựa vào thông tin log được hiển thị, sửa lại source của bạn và chạy lại lệnh javac để thực hiện biên dịch lại. Output của việc biên dịch là một file thực thi “HelloWorld.class”. Bạn có thể chạy lệnh dir để kiếm tra output

…… xx-xxx-xx 01:53 PM 416 Hello.class xx-xxx-xx 06:25 PM 277 Hello.java ……

Chạy chương trình bằng lệnh java

Hello, world!

Vậy là bạn đã hoàn thành việc cài đặt JDK trên hệ điều hành Windows.

Cài đặt JDK trên Ubuntu

Có rất nhiều implementation của JDK dành cho Linux, đó là Oracle JDK, OpenJDK, Sun JDK, IBM JDK và GNU Java Compiler. Nếu bạn cài JDK bằng lệnh thông thường, Ubuntu sẽ chọn OpenJDK là bộ JDK mặc định. Tuy nhiên, ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Oracle JDK 8, đây là bộ JDK chuẩn của Oracle dành cho Linux.

Step 1 : Kiểm tra phiên bản JDK đã được cài đặt trên HĐH của bạn

Mở Terminal (Ctrl+Alt+T), dùng lệnh sau để kiểm tra phiên bản Java đã cài đặt trên máy của bạn.

$ java -version

Nếu HĐH Linux của bạn đã được cài đặt OpenJDK, output sẽ có dạng như sau :

java version "1.7.0_15" OpenJDK Runtime Environment (IcedTea6 1.10pre) (7b15~pre1-0lucid1) OpenJDK 64-Bit Server VM (build 19.0-b09, mixed mode)

Để gỡ bỏ OpenJDK, chạy lệnh sau :

$ sudo apt-get purge openjdk-*

Step 2 : Download Oracle Java JDK cho Linux

Để kiểm tra phiên bản Ubuntu Linux của bạn, chạy lệnh sau

$ file /sbin/init

Chạy lệnh sau để tạo ra thư mục chứa bộ thư viện Oracle JDK và JRE

$ sudo mkdir -p /usr/local/java

Giải nén file cài đặt Oracle JDK vừa download xuống vào thư mục /usr/local/java. VD với phiên bản Oracle JDK 8u131 64-bit, chạy lệnh sau :

$ cd /usr/local/java

Sau khi giải nén xong, bạn sẽ có 2 thư mục jdk1.8.0_131 và jre1.8.0_131.

Step 3 : Khai báo biến môi trường

Bạn cần phải khai báo các biến môi trường Mở file /etc/profile, sử dụng vim, nano, gedit hoặc bất kỳ trình biên tập nào bạn muốn với quyền root.

$ sudo vim /etc/profile

Chèn đoạn sau vào cuối file

JAVA_HOME=/usr/local/java/jdk1.8.0_{xx} JRE_HOME=/usr/local/java/jre1.8.0_{xx} PATH=$PATH:$JRE_HOME/bin:$JAVA_HOME/bin export JAVA_HOME export JRE_HOME export PATH

Với {xx} là số hiệu phiên bản update. Lưu lại thay đổi và thoát khỏi trình biên tập.

Step 4 : Khai báo với Ubuntu về phiên bản JDK mới được cài đặt

Chạy lần lượt 3 lệnh sau để khai báo với Ubuntu nơi phiên bản Oracle JDK được cài đặt :

$ sudo update-alternatives --install "/usr/bin/java" "java" "/usr/local/java/jdk1.8.0_{xx}/bin/java" 1 $ sudo update-alternatives --install "/usr/bin/javac" "javac" "/usr/local/java/jdk1.8.0_{xx}/bin/javac" 1 $ sudo update-alternatives --install "/usr/bin/javaws" "javaws" "/usr/local/java/jdk1.8.0_{xx}/bin/javaws" 1

Tiếp theo, ta cần thiết lập Oracle JDK là phiên bản Java mặc định :

$ sudo update-alternatives --set java /usr/local/java/jdk1.8.0_{xx}/bin/java $ sudo update-alternatives --set javac /usr/local/java/jdk1.8.0_{xx}/bin/javac $ sudo update-alternatives --set javaws /usr/local/java/jdk1.8.0_{xx}/bin/javaws

Với {xx} là số hiệu phiên bản update.

Reload lại biến môi trường PATH

$ source /etc/profile

Khởi động lại Ubuntu để cập nhật thay đổi.

Step 5 : Xác nhận lại việc cài đặt JDK

Chạy lệnh sau để kiểm tra phiên bản Java vừa được cài đặt lên hệ thống của bạn

$ java -version

Nếu bạn đã cài đặt đúng các bước, message của câu lệnh trên sẽ trả về có dạng như sau :

java version "1.8.0_20" Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_20-b26) Java HotSpot(TM) Server VM (build 25.20-b23, mixed mode)

Chạy lệnh sau để kiểm tra phiên bản của trình biên dịch java :

$ javac -version

Output sẽ có dạng như sau :

javac 1.8.0_20

Vậy là các bạn đã hoàn thành việc cài đặt JDK trên Windows và Ubuntu. Hẹn gặp lại ở các bài viết tiếp theo về JavaEE ^^

Hướng Dẫn Cài Đặt Và Cấu Hình Eclipse Chi Tiết

Eclipse là gì?

Eclipse là một công cụ hỗ trợ lập trình mã nguồn mở được phát triển bởi IBM.

Eclipse như một môi trường phát triển Java tích hợp (IDE), với Eclipse chúng ta có thể mở rộng hơn mã nguồn bằng cách chèn thêm các plugins cho project (PDE- Plug-in Development Environment). Mặc dù Eclipse được viết bằng ngôn ngữ lập trình Java, nhưng việc sử dụng nó không hạn chế chỉ cho ngôn ngữ Java, mà nó còn có thể sử dụng cho nhiều ngôn ngữ lập trình như PHP, C++, COBOL, Groovy,…

Bên cạnh đó, Eclipse còn có thể giúp các lập trình viên code theo các mô hình phát triển và tạo thêm các lib hỗ trợ nhằm phát triển phần mềm. Với phiên bản mới của công cụ Eclipse đã nâng cấp và cải tiến rất nhiều chức năng so với các phiên bản trước đó. một số tính năng có thể kể đến như là:

Tính năng Quick Fix: Giúp các lập trình viên phát hiện và khắc phục lỗi nhanh chóng.

Tính năng Refactor: Giúp các lập trình viên cập nhật Project hiệu quả.

Tính năng Java Scrapbook pages: Với tính năng này các lập trình viên có thể dễ dàng viết các chương trình nhỏ dưới dạng command prompt.

Tính năng Code Completion: Giúp các lập trình viên viết code nhanh hơn mà không cần sử dụng nhiều tới câu lệnh hay cú pháp.

Ngoài Eclipse còn có NetBean cũng là một IDE hỗ trợ cho các lập trình viên có thể sử dụng để viết code rất tốt.

Các ưu điểm và nhược điểm của Eclipse

Ưu điểm

Eclipse hoạt động tốt trên nhiều thiết nền tảng khác nhau như: Windows , Linux….

Eclipse tích hợp các công cụ một cách liền mạch nên thuận tiên cho quá trình sử dụng.

Eclipse hỗ trợ nhiều công cụ lập trình như PHP, C,Java, GIF, JSP, EJB, HTML, XML.

Tốc độ load và xử lý nhanh nhờ sự hỗ trợ đắc lực của SWT/Jface.

Eclipse hỗ trợ GUI hiệu quả.

Nhược điểm

Eclipse cài đặt khá là phức tạp.

Có những trường hợp không đảm bảo tính thống nhất vì sử dụng nhiều Plugin.

Khi sử dụng Eclipse sẽ chiếm một dung lượng bộ nhớ lớn trên máy tính của bạn.

Tải về công cụ hỗ trợ lập trình Eclipse cho Windows

Xin mời các bạn tải về bộ công cụ hỗ trợ lập trình Eclipse theo liên kết chúng tôi cung cấp phía bên dưới. Các bạn nên chú ý kiểm tra kiến trúc hệ điều hành (32-bit hoặc 64-bit) để có thể tải về bộ cài đặt phù hợp với máy tính.

Download Eclipse 32-bit Download Eclipse 64-bit

Hướng dẫn triển khai cài đặt công cụ lập trình Eclipse

Bước 1: Khởi động bộ cài đặt Eclipse tương ứng với kiến trúc hệ điều hành đang sử dụng dưới quyền quản trị viên (Run as administrator).

Bước 2: Sau khi khởi chạy, giao diện bộ cài đặt Eclipse hiện lên, các bạn hãy chọn theo nhu cầu các bạn viết bằng ngôn ngữ nào. Tại đây mình chọn Eclipse IDE for Java Developer để lập trình Java.

Bước 3: Chọn nơi lưu thư mục sau khi cài đặt xong, mặc định phần mềm sẽ tự tìm đường dẫn tới hệ điều hành của bạn, sau đó tích dấu vào hai ô kiểm bên dưới và chọn INSTALL để tiến hành cài đặt công cụ lập trình Eclipse vào hệ điều hành của bạn.

Bước 4: Cửa sổ điều khoản được bật ra các bạn chọn Accept Now để đồng ý điều khoản và tiếp tục quá trình cài đặt Eclipse.

Quá trình cài đặt được diễn ra hoàn toàn tự động, các bạn hãy chờ quá trình này hoàn tất.

Bước 5: Sau khi quá trình cài đặt thành công, các bạn chọn LAUNCH để khởi động ngay Eclipse và đóng cửa sổ cài đặt.

Bước 6: Ngay sau khi các bạn bấm khởi động Eclipse, phần mềm sẽ hỏi môi trường làm việc (Workspace) các bạn có thể thay đổi đường dẫn này, sau đó các bạn tích dấu vào ô kiểm Use this as the default and do not ask again để không hỏi lại vào phiên làm việc tiếp theo, sau đó các bạn nhấn Launch để khởi động Eclipse ngay.

Hãy thử tạo cho mình một Project Hello World bằng Eclipse nào.

Link tải

Dùng từ khóa: site:linktaive.com để tìm bản cờ rắc (nếu có).

Link tải về

Hướng Dẫn Cài Đặt, Cấu Hình Và Cách Sử Dụng Eclipse

1. Download và cài đặt Eclipse.

Download

Sau khi bạn chọn vào phiên bản cần dùng thì màn hình sau sẽ xuất hiện, các bạn nhấn vào nút Download để bắt đầu tải về Eclipse.

Chúng ta chọn ổ đĩa để lưu file Eclipse. Kết quả sau khi tải về như sau:

Cài đặt

Đến đây, chúng ta đã hoàn thành bước tải về. Bây giờ, chúng ta sẽ tiến hành cài đặt Eclipse thông qua trình tự như sau:

Bước 1: Tiến hành giải nén file nén Eclipse vừa tải về. Kết quả giải nén sẽ thu được như sau:

Bước 2: Kích chuột phải vào chúng tôi và chọn Open hoặc chúng ta có thể nhấp đôi chuột vào file này để mở file cài đặt lên.

Hộp thoại Eclipse Launcher xuất hiện. Trong ô Workspace chúng ta sẽ chọn đường dẫn trỏ tới thư mục lưu Workspace ( Workspace ở đây là một thư mục để lưu trữ tập tất cả các Project mà chúng ta tạo ra trên Eclipse). Bạn có thể chọn vào Use this as the default and do not again để mỗi khi khởi động Eclipse lên thì hộp thoại này sẽ không xuất hiện nữa:

Chọn Launch để tiến hành cài đặt Eclipse.Quá trình cài đặt đang diễn ra:

Khi quá trình cài đặt hoàn tất thì chúng ta sẽ thấy giao diện ban đầu của Eclipse như sau:

2. Hướng dẫn sử dụng Eclipse.

Thay đổi Workspace

Để thay đổi đường dẫn Workspace, bạn vào Switch Workspace → Other và chọn vào đường dẫn bạn cần thay đổi:

Để xem phiên bản Java bạn đang dùng, bạn vào Window → Preferences. Hộp thoại Preferences được hiển thị, bạn nhìn vào dòng Compiler compliance settings sẽ thấy được phiên bản Java đang dùng, ở đây tôi đang dùng phiên bản 1.8. Bạn cũng có thể thay đổi phiên bản Java ở đây bằng cách bấm vào mũi tên và chọn phiên bản bạn cần.

Tạo Project

Để tạo một project Java mới, trước tiên bạn cần phải thay đổi Perpective là Java. Để thay đổi bạn chọn Window → Perpective → Open Perpective và chọn Java. Sau đó, bạn vào File → New (hoặc nhấn tổ hợp phím tắt Alt + Shift + N) và chọn Java Project:

Trong hộp thoạiNew Java Project, bạn nhập vào tên Project trong ô Project name và nhấn Finish.

Tạo Package

Đặt tên cho Package và nhấn Finish để hoàn tất.

Tạo Class

Để tạo mới một Lớp (Class), bạn nhấp phải chuột vào tên Package và chọn New → Class.

Hộp thoại New Java Class xuất hiện, bạn nhập vào tên Class trong ô Name và chọn vào public static void main(String[] args) và bấm Finish để kết thúc. Lưu ý: Để sử dụng tính chất nhắc lệnh của Eclipse, các bạn gõ tổ hợp phím Ctrl + Space, ví dụ để gõ nhanh hàm main thì các bạn gõ chữ main và nhấn Ctrl + Space, chọn vào dòng main - main method và nhấn Enter để hoàn thành.

3. Biên dịch chương trình trên Eclipse

Để biên dịch và thực thi chương trình, chúng ta có 3 cách như sau:

Cách 1: Chọn vào biểu tượng Run trên thanh công cụ:

Cách 2: Chọn vào chữ Run trên thanh công cụ và chọn Run ( hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + F11):

Cách 3: Nhấp chuột phải vào tên Class và chọn Run As → Java Application:

Nếu trong Class của bạn có chứa những dòng chữ tiếng Việt ( ví dụ như: “Chào mừng các bạn đến với series học lập trình Java của Freetuts.net”) thì các bạn phải chọn định dạng UTF-8 bằng cách nhấp chuột phải vào tên Project chọn Properties (hoặc nhấn tổ hợp phím Alt + Enter). Hộp thoại Properties for HelloWorld xuất hiện, vào phần Resource và tìm đến dòng Text file encoding chọn Other và thay đổi định dạng chữ thành UTF-8. Sau đó, bạn chọn vào Apply và Apply and Close để hoàn tất việc thay đổi định dạng chữ.

4. Lời kết.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Cài Đặt Jdk Và Eclipse Để Lập Trình Java trên website Jetstartakeontheworld.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!